Grafika
Loga
Grafika
rodzina w centrum3

PROJEKT RODZINA W CENTRUM 3

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

 Całkowita wartość projektu: 20.689.680,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 17.586.228,00 zł

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.01.2021 – 31.12.2023

Rusza 3 edycja projektu partnerskiego pn. „Rodzina w Centrum 3”. Projekt obejmuje swym zasięgiem Województwo Kujawsko – Pomorskie i realizowany jest od 1.01.2021 roku do 31.12.2023 roku. W związku z oczekiwaniem na wybór wykonawcy, świadczenie usług z zakresu specjalistycznego poradnictwa rodzinnego oraz innych form wsparcia, planowane jest na koniec lutego, początek marca. Uprzejmie przypominamy, iż udział uczestników
w projekcie jest bezpłatny, zaś rekrutacja jest ciągła i odbywa się na bieżąco.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej poprzez zbudowanie jednego zintegrowanego systemu pomocy dla rodzin w województwie kujawsko-pomorskim. Działania w projekcie przyczynią się do rozwoju i poprawy dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, a tym samym zapewnią rodzinom możliwość lepszego funkcjonowania w przyszłości.

Efekty:

 • kompleksowe objęcie wsparciem rodzin zastępczych oraz rodzin przeżywających trudności opiekuńczo – wychowawcze;
 • poprawę relacji w rodzinie;
 • równe szanse rozwoju dzieci;
 • zmniejszenie liczby dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej;
 • wzrost liczby kandydatów na rodziny zastępcze.

Projekt „Rodzina w Centrum 3” skierowany jest do (grup docelowych):

 • osób przebywających w pieczy zastępczej;
 • osób opuszczających pieczę zastępczą;
 • osób w rodzinach przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych (w tym rodziny objęte wsparciem asystenta rodziny);
 • osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą;
 • kandydatów do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej;
 • osób prowadzących rodzinne domy dziecka;
 • dyrektorów placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego;
 • rodzin doświadczających problemów opiekuńczo-wychowawczych związanych z zaburzeniami FASD u dzieci;
 • innych osób, których udział w projekcie jest niezbędny do skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

W ramach projektu „Rodzina w Centrum 3” zaplanowano następujące formy wsparcia:

 1. Specjalistyczne poradnictwo rodzinne: pedagogiczne, psychologiczne, psychiatryczne, logopedyczne.
 2. Terapię rodzinną/grupową i indywidualną.
 3. Warsztaty „Moje emocje” dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej oraz rodzin z problemami opiekuńczo – wychowawczymi.
 4. Warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie.
 5. Zajęcia animacyjne dla dzieci rodziców korzystających z warsztatów.
 6. Grupy wsparcia dla rodzin naturalnych i zastępczych.
 7. Superwizja rodzin zastępczych.
 8. Warsztaty dla dzieci i młodzieży, w tym socjoterapeutyczne.
 9. Warsztaty dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą.
 10. Grupy wsparcia dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej.
 11. Zajęcia profilaktyczno-wychowawcze.
 12. Spotkania promujące rodzinną pieczę zastępczą.

Osoba, która chce skorzystać z poradnictwa bądź innych form wsparcia realizowanych w ramach projektu, musi spełniać kilka kluczowych warunków: przede wszystkim powinna zamieszkiwać na terenie miasta Bydgoszcz; przynależeć do grup docelowych projektu; nie korzystać jednocześnie z takich samych form wsparcia w żadnym innym projekcie współfinansowanym przez Europejski Fundusz Społeczny.

Natomiast osoby, które zostaną zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie, zobowiązane są do podpisania i przedłożenia poniższych dokumentów:

 • formularz zgłoszeniowy;
 • dane uczestnika wraz z deklaracją udziału w projekcie;
 • oświadczenie w tym zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku;
 • inne dokumenty niezbędne do rozpoczęcia udziału w projekcie.

Realizacja powyższych działań odbywać się będzie w Centrum Wspierania Rodzin, utworzonym na potrzeby projektu, w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 272, pokój nr 1 (parter), telefon kontaktowy: (52) 311 - 72 - 49 oraz 885-550-292, e-mail: rwc@mopsbydgoszcz.pl

Obecnie pracujemy 5 dni w tygodniu w godzinach pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Natomiast po zniesieniu obostrzeń związanych z epidemią COVID-19 Centrum Wspierania Rodzin będzie czynne 5 w dni w tygodniu, w godzinach:

Poniedziałek: 7.30 – 15.30
Wtorek: 7:30-15:30
Środa: 7.30 – 17.30
Czwartek: 7.30 – 17.30
Piątek: 7.30 – 13.30

Osoby do kontaktu:

specjalista ds. wsparcia rodziny i pieczy zastępczej Aleksandra Krawczuk

koordynator Projektu Magdalena Talar.

Strony w dziale: