Logo MOPS

 

Przeciwdziałanie przemocy domowej

Przemoc domowa, to  jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie, wykorzystujące przewagę fizyczną, psychiczną lub ekonomiczną, naruszające prawa lub dobra osobiste osoby doznającej przemocy domowej, w szczególności:

 1. narażające tę osobę na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia lub mienia;
 2. naruszające jej godność, nietykalność cielesną lub wolność, w tym seksualną;
 3. powodujące szkody na jej zdrowiu fizycznym lub psychicznym, wywołujące u tej osoby cierpienia lub krzywdy moralne;
 4. ograniczające lub pozbawiające tę osobę dostępu do środków finansowych lub możliwości podjęcia pracy lub uzyskania samodzielności finansowej;
 5. istotnie naruszające prywatność tej osoby lub wzbudzające u niej poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia, w tym podejmowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

tuba

Najczęstsze formy przemocy domowej to:

Przemoc fizyczna: bicie, popychanie, kopanie, duszenie, bicie przedmiotami, parzenie, policzkowanie.

Przemoc psychiczna: wyśmiewanie, szydzenie, lżenie, okazywanie braku szacunku, poddawanie stałej krytyce, kontrolowanie i ograniczanie kontaktu z bliskimi.

Przemoc seksualna: wymuszanie pożycia seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych praktyk seksualnych, wymuszanie seksu z osobami trzecimi.

Przemoc ekonomiczna: niezaspokajanie podstawowych materialnych potrzeb rodziny, ograniczanie środków finansowych, zaciąganie zobowiązań finansowych bez zgody małżonka, uniemożliwianie podjęcia pracy zarobkowej.

Przemoc za pomocą środków komunikacji elektronicznej (cyberprzemoc): wyzywanie, straszenie, poniżanie osoby w Internecie lub przy użyciu telefonu, robienie jej zdjęcia lub rejestrowanie filmów bez jej zgody, publikowanie w Internecie lub rozsyłanie telefonem zdjęć, filmów lub tekstów, które ją obrażają lub ośmieszają.

Inny rodzaj zachowań: niszczenie rzeczy osobistych, demolowanie mieszkania, wynoszenie sprzętów domowych i ich sprzedawanie, pozostawianie bez opieki osoby, która z powodu choroby, niepełnosprawności bądź wieku nie może samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb, zmuszanie do picia alkoholu, zmuszanie do zażywania środków odurzających, substancji psychotropowych lub leków.

 

Osobie doznającej przemocy domowej przysługuje bezpłatna pomoc, w szczególności w formie:

 • poradnictwa specjalistycznego – medycznego, psychologicznego, socjalnego, prawnego, zawodowego i rodzinnego;
 • interwencji kryzysowej i wsparcia;
 • ochrony przed dalszym krzywdzeniem, przez uniemożliwienie osobom stosującym przemoc korzystania ze wspólnie zajmowanego z innymi członkami rodziny mieszkania oraz zakazanie kontaktowania się i zbliżania się do osoby pokrzywdzonej;
 • zapewnienia osobie doznającej przemocy domowej bezpiecznego schronienia w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie;
 • badania lekarskiego w celu ustalenia przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy domowej oraz wydania zaświadczenia lekarskiego w tym przedmiocie;
 • zapewnienia osobie doznającej przemocy domowej , która nie ma tytułu prawnego do zajmowanego wspólnie z osobą stosującą przemoc lokalu, pomocy w uzyskaniu mieszkania.

 


 

telefon

 • Więcej informacji nt. form pomocy można uzyskać pod nr tel. 52 311-72-44 lub 52 311-72-46 w godzinach pracy Ośrodka.
 • Rejestracja na indywidualne konsultacje psychologiczne lub grupy wsparcia – tel. 52 311-72-43.

 • Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia – tel. 800-154-030 (codziennie w godz. 17-21);
 • Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” – infolinia 800-120-002 (czynna przez całą dobę);
 • Poradnia telefoniczna „Niebieskiej Linii” – tel. 22 668-70-00 (codziennie w godz. 10-20).

 

Strony w dziale:

Strony w dziale: