Procedura Kwalifikacyjna dla kandydatów
na spokrewnioną rodzinę zastępczą

(dotyczy rodzin bez postanowienia Sądu, z postanowieniem tymczasowym lub o udzieleniu zabezpieczenia na czas trwania postępowania)

1. Pierwsza wizyta kandydatów w Dziale Rodzinnej Pieczy Zastępczej, rozmowa informacyjna
Wstępne rozpoznanie sytuacji życiowej kandydatów.
Omówienie kryteriów (warunków brzegowych), jakie muszą spełniać kandydaci na rodzinną opiekę zastępczą.
Omówienie etapów procedury związanej z ustanowieniem rodziny zastępczej.
Omówienie i wydanie kandydatom wykazu dokumentów.

2. Osobiste dostarczenie przez kandydatów pełnej dokumentacji.
Analiza dostarczonej dokumentacji pod kątem jej zgodności z wydanym wcześniej wykazem, wskazanie ewentualnych braków, zobowiązanie do ich uzupełnienia.

3. Diagnoza rodziny.
Wizyta w miejscu zamieszkania kandydatów.
Badanie psychologiczne i pedagogiczne.

4. Szkolenie grupowe programem dla spokrewnionych rodzin zastępczych (5 godz.)

5. Zaopiniowanie wniosku rodziny do Sądu
Opracowanie pisemnej opinii dotyczącej kandydatów na rodzinę zastępczą

Kontakt

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy, Dział Rodzinnej Pieczy Zastępczej,
ul. Toruńska 272, 85 – 831 Bydgoszcz, tel. (52) 311 - 72 - 33.

Godziny przyjęć zainteresowanych:
poniedziałek 7:30 – 15:30
wtorek 7:30 – 17:30
środa 7:30 – 15:30
czwartek 7:30 – 15:30
piątek 7:30 – 13.30

Szkolenie dla kandydatów

Jak wygląda szkolenie dla kandydatów na spokrewnione rodziny zastępcze?

Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej szkoleni są według indywidualnego programu.
Czy trzeba uczestniczyć w szkoleniu?
Szkolenie jest OBOWIĄZKOWE i BEZPŁATNE. Nawet jeśli kandydaci zostali już ustanowieni przez sąd rodziną zastępczą, to i tak nadal są zobowiązani ukończyć szkolenie. Pragniemy zaznaczyć, że szkolenie jest jednym z elementów procesu kwalifikacji. Szkolenie dla rodzin zastępczych spokrewnionych trwa 5 godzin i jest prowadzone przez specjalistów Działu Pieczy Zastępczej przy ul Toruńskiej 272.
Telefon kontaktowy: 52 311 - 72 - 36.

Wykaz dokumentów dla kandydatów
na spokrewnioną rodzinę zastępczą

1. Wniosek małżonków (lub osoby niepozostającej w związku małżeńskim) o przeprowadzenie procedury kwalifikacyjnej.
2. Aktualny odpis skrócony aktu małżeństwa, w przypadku kolejnego związku sentencja wyroku rozwodowego i odpis zupełny aktu małżeństwa.
3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przeprowadzania procedury kwalifikacyjnej
4. Informacja od lekarza rodzinnego o ogólnym stanie zdrowia umożliwiającym prawidłową opiekę nad dzieckiem
5. Oświadczenie o zdolności do sprawowania władzy rodzicielskiej, wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego- w przypadku jego nałożenia oraz o posiadaniu zdolności do czynności prawnych.

UWAGA: Sąd Rodzinny może zobowiązać kandydatów na rodzinę zastępczą do przedłożenia dodatkowych dokumentów bądź złożenia szczegółowych wyjaśnień istotnych z punktu widzenia objęcia dziecka pieczą zastępczą.

Strony w dziale:

Strony w dziale: