Rodzaje form Pieczy Zastępczej

Rodzinna piecza zastępcza

 • Rodzinne domy dziecka
 • Rodziny zastępcze:
  • Rodziny spokrewnione
  • Rodziny niezawodowe
  • Rodziny zawodowe
   • Pogotowie rodzinne
   • Specjalistyczne
    • dla małoletnich matek
    • dla dzieci niepełnosprawnych

Charakterystyka rodzinnych form pieczy zastępczej:

Spokrewnione: taką rodzinę tworzą wyłącznie dziadkowie lub rodzeństwo dziecka, które ma być objęte opieką. Kandydaci na rodzinę zastępczą spokrewnioną przechodzą szkolenie według indywidualnego planu, w zależności od potrzeb rodziny i dziecka. Miesięczna pomoc pieniężna na pokrycie kosztów utrzymania dziecka wynosi 694zł. W przypadku sprawowania opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym kwota wynosi 905zł.

Niezawodowe: taką rodzinę zastępczą tworzą osoby z rodziny dziecka, np. ciotka, wujek lub osoby obce. Kandydaci na rodzinę niezawodową przechodzą przez proces kwalifikacyjny, który obejmuje m.in. obowiązkowe szkolenie w wymiarze 60 godzin. W rodzinie umieszcza się nie więcej niż 3 dzieci. Co najmniej jedna osoba musi posiadać stałe źródło dochodu. Miesięczna pomoc pieniężna na pokrycie kosztów utrzymania dziecka wynosi 1052 zł, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego 1263zł.

Zawodowe:

 • Pełniące funkcję pogotowia rodzinnego: umieszcza się w niej do 3 dzieci do czasu unormowania sytuacji dziecka, nie dłużej jednak niż 4 miesiące. W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres ten może zostać przedłużony do 8 miesięcy lub do zakończenia postępowania sądowego.
 • Specjalistyczne: dla małoletnich matek, dla dzieci niepełnosprawnych, dla dzieci umieszczonych na podstawie ustawy o postępowaniu w sprawie nieletnich. Umieszcza się w takiej rodzinie zastępczej nie więcej niż 3 dzieci.

Zawodowe rodziny zastępcze tworzą osoby obce. Umowa o pełnienie funkcji zawierana jest na 4 lata i jednemu z małżonków przysługuje wynagrodzenie. Osoba ta nie może kontynuować zatrudnienia, podjąć dodatkowej pracy zarobkowej bez zgody starosty. Przysługuje również prawo do czasowego niesprawowania opieki nad dziećmi w związku z wypoczynkiem (30 dni kalendarzowych w okresie 12 miesięcy). Okres pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej wlicza się do okresu pracy wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych. Nałożony jest również obowiązek podnoszenia kwalifikacji poprzez udział szkoleniach. Zawodowa rodzina zastępcza otrzymuje miesięczną pomoc pieniężną na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w wysokości 1052 zł, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego 1263 zł.

Rodzinny dom dziecka: tworzą osoby obce i umieszcza się w nim do 8 dzieci. Umowa o prowadzenie rodzinnego domu dziecka zawierana jest na 5 lat i jednemu z małżonków przysługuje wynagrodzenie. Osoba ta nie może kontynuować zatrudnienia ani podjąć dodatkowej pracy zarobkowej bez zgody starosty. Przysługuje również prawo do czasowego niesprawowania opieki nad dziećmi w związku z wypoczynkiem (30 dni kalendarzowych w okresie 12 miesięcy). Okres prowadzenia rodzinnego domu dziecka wlicza się do okresu pracy wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych. Nałożony jest również obowiązek podnoszenia kwalifikacji poprzez udział szkoleniach. Rodzinny dom dziecka otrzymuje miesięczną pomoc pieniężną na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w wysokości 1052 zł, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego 1263 zł.

Strony w dziale:

Strony w dziale: