Każda osoba znajdująca się w niedostatku lub wymagająca wsparcia w związku z kryzysem, w którym się znalazła ma prawo i powinna poszukiwać pomocy w instytucjach i organizacjach, które do tego celu są powołane. Bezsprzecznym jest, iż taką rolę pełni jednostka pomocy społecznej, która jak stanowi prawo, jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Jednak aby Organ mógł skutecznie pomagać i adekwatnie do sytuacji zareagować musi posiadać wiedzę na temat sytuacji rodziny, którą rozeznaje w drodze przeprowadzonego wywiadu środowiskowego.

Najczęściej udzielanymi świadczeniami pieniężnymi z pomocy społecznej są:

  • zasiłek stały;

  • zasiłek okresowy;

  • zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy;

  • pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki;

  • wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd.

W związku z powyższym, jeśli jesteście Państwo zainteresowani skorzystaniem z oferty pomocowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, zapraszamy do kontaktu z właściwym - z uwagi na miejsce zamieszkania Działem Pomocy Środowiskowej. Zgłoszenia o potrzebie świadczenia pomocy w środowisku może dokonać także osoba z najbliższego otoczenia.

Informacje w zakresie rejonizacji odnajdziecie na stronie internetowej MOPS Bydgoszcz, w zakładce „Znajdź swojego pracownika socjalnego” lub pod adresem: http://mopsbydgoszcz.pl/ulice/

Strony w dziale:

Strony w dziale: