logo projektu

logo

 

W związku z zakończeniem, w dniu 31 grudnia 2023 roku, działań w ramach Projektu „Zaopiekowani” (RPKP.09.01.02-04-0020/18), realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT, w ramach RPO WKP 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, informujemy, iż Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy dysponuje miejscami do świadczenia usług opiekuńczych oraz usług asystenckich, o podobnej jakości i w podobnym zakresie w jakim były świadczone w ramach Projektu „Zaopiekowani”.  Świadczenie pomocy odbywa się w ramach innych środków finansowych, zgodnie z potrzebami osób niesamodzielnych.

W celu uzyskania szczegółowych informacji należy zgłosić się do odpowiedniego Działu Pomocy Środowiskowej MOPS (zgodnie z miejscem zamieszkania), bądź do Zespołu Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych MOPS. Informacje w zakresie rejonizacji odnaleźć można na stronie internetowej, w zakładce „Znajdź swojego pracownika socjalnego” lub pod adresem: https://znajdz.mopsbydgoszcz.pl/

Dane telefoniczne:

  • Dział Pomocy Środowiskowej nr 1, tel. (52) 31-17-155
  • Dział Pomocy Środowiskowej nr 2, tel. (52) 31-17-177
  • Dział Pomocy Środowiskowej nr 3, tel. (52) 31-17-196
  • Dział Pomocy Środowiskowej nr 4, tel. (52) 31-17-260
  • Dział Pomocy Środowiskowej nr 5, tel. (52) 31-17-102
  • Dział Pomocy Środowiskowej nr 6, tel. (52) 31-17-280
  • Zespół Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych, tel. (52) 31-17-118 lub 151.

Strony w dziale:

Strony w dziale: