Projekt obejmuje swym zasięgiem Województwo Kujawsko – Pomorskie, realizowany jest w okresie od 01.04.2019 r. – 31.03.2021 r.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 8 Aktywni na rynku pracy, Działania 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego, Poddziałania 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy realizuje projekt tylko dla mieszkańców miasta Bydgoszczy. Lista realizatorów dla osób z pozostałego obszaru znajduje się w „Zasadach rekrutacji i uczestnictwa w projekcie”.

Celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej 1 000 osób z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, w tym 100 osób z Bydgoszczy, pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3 i ich wspieranie w powrocie na rynek pracy poprzez sfinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 przez okres 12 miesięcy oraz zaangażowanie osób bezrobotnych w działania aktywizacyjne i szkoleniowe do 31.03.2021 r.

W ramach projektu „Aktywna Mama, aktywny Tata” uczestnicy mają możliwość skorzystania ze wsparcia w postaci refundacji kosztów opieki nad dzieckiem w formie:

  • żłobka (w wysokości maksymalnie do 800 zł miesięcznie na okres 12 miesięcy)

  • klubu dziecięcego (w wysokości maksymalnie do 600 zł miesięcznie na okres do 12 miesięcy)

  • opiekuna dziennego (pokrycie kosztów wynagrodzenia w wysokości maksymalnie do 600 zł miesięcznie na okres do 12 miesięcy)

  • niani (pokrycie kosztów wynagrodzenia w wysokości maksymalnie do 800 zł miesięcznie na okres do 12 miesięcy i kosztów składek na ubezpieczenie społeczne niani)

Z refundacji kosztów opieki nad dzieckiem mogą skorzystać:

  • osoby pracujące, sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3 (w tym przebywające na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim/wychowawczym)

  • osoby bezrobotne, pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3.

Rekrutacja potrwa od 6 do 13 maja 2019 roku.

Miejsce składania formularza rekrutacyjnego: Kancelaria, pokój 28 na I piętrze, od godziny 7:30 do 14.00.

W czasie rekrutacji należy złożyć wyłącznie Formularz rekrutacyjny w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Aktywna Mama, aktywny Tata”. – każdy wniosek w oddzielnej kopercie.

Biuro projektu:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy
ul. Ogrodowa 9
85-039 Bydgoszcz

pokój 47C, II piętro
tel. (52) 325-44-20, (52)325-44-43
e-mail: amat@mopsbydgoszcz.pl

Strony w dziale:

Strony w dziale: