logo programu

 

NABÓR NA UCZESTNIKÓW DO PROGRAMU „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – EDYCJA 2023

 

w ramach resortowego Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, pn.: „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego

KWOTA DOFINANSOWANIA: 766.470,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 766.470,00 zł

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy, zwany dalej Realizatorem, ogłasza nabór na Uczestników do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.

Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów, sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobami ze znacznym stopniem lub równoważnym, poprzez czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie im czasu na odpoczynek i regenerację.

Program adresowany jest do Mieszkańców Bydgoszczy: członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej, całodobowej opieki nad zamieszkującymi we wspólnym gospodarstwie domowym z:

1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

a)   orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

b)   orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a), zgodnie z art. 5 i art. 62 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

Uczestnicy Programu będą mogli skorzystać z BEZPŁATNEJ usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego (do 120 godzin) oraz pobytu całodobowego (do 14 dni), tj.:

1. świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w:

a) miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej (usługa zlecona podmiotowi zewnętrznemu),

b) domu pomocy społecznej;

2. świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego w:

a) ośrodku wsparcia,

b) ośrodku / placówce wpisanej do rejestru właściwego wojewody zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym,

c) innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub Realizatora Programu, spełniającym kryteria dostępności, które otrzyma pozytywną opinię gminy / powiatu,

d) domu pomocy społecznej.

Realizator planuje objąć wsparciem w formie usługi opieki wytchnieniowej 93 osoby, w tym 8 dzieci.

W pierwszej kolejności do Programu zostaną zakwalifikowani opiekunowie osób niepełnosprawnych, którzy otrzymali od 18 do 75 punktów na karcie oceny stanu dziecka / osoby niepełnosprawnej, wg zmodyfikowanej skali FIM. Priorytetowo uwzględniane będą również potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną, która stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.

Ponadto preferencje otrzymają kandydaci na uczestnika:

1. niemający możliwości pomocy ze strony rodziny/instytucji,

2. sprawujący opiekę nad osobą niepełnosprawną, która:

 • nie korzysta z ośrodka wsparcia,
 • nie korzysta z usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych,
 • nie korzysta z innych usług finansowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego.

W przypadku dzieci z niepełnosprawnością preferowani będą:

 • rodzice samotnie wychowujący dziecko niepełnosprawne,
 • rodzice wychowujący więcej niż jedno dziecko niepełnosprawne.

Zgłoszenia można składać od dnia 31 maja 2023 roku do dnia 9 czerwca 2023 roku ( poniedziałek - czwartek od godziny  8:00 do godziny 14:00, piątek od godziny 8:00 do godziny 13:00).

Zgłoszenia złożone po zakończonym naborze będą automatycznie zasilały listę rezerwową.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie zgłoszeń, w wyznaczonych dniach i godzinach, w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy, przy ulicy Ogrodowej 9, 85-039 Bydgoszcz w Punkcie Obsługi Klienta (parter).

W ramach naboru należy złożyć:

 1. Załącznik nr 1 - Karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023;
 2. Załącznik nr 2 - Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej, wg zmodyfikowanych kryteriów oceny - Skali FIM, którą wypełnia lekarz rodzinny / lekarz rehabilitacji medycznej / fizjoterapeuta / pielęgniarka;
 3. Załącznik nr 3 - Klauzula informacyjna RODO w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023 Ministra Rodziny i Polityki Społecznej;
 4. Załącznik nr 4 - Klauzula informacyjna RODO Realizatora;
 5. Załącznik nr 5 - Oświadczenie uczestnika;
 6. Kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności (oryginał orzeczenia do wglądu);
 7. Kserokopię pełnomocnictwa notarialnego, orzeczenia lub zaświadczenia sądu o ustaleniu opiekuna prawnego (oryginał do wglądu) - jeśli dotyczy.

Złożenie aplikacji przez kandydata na Uczestnika Programu Opieka Wytchnieniowa – edycja 2023 nie jest jednoznaczne z przyznaniem usług opieki wytchnieniowej.

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy będą kontaktować się z osobami zakwalifikowanymi do Programu telefonicznie lub drogą elektroniczną.

WAŻNE! Przed złożeniem dokumentów w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 należy zapoznać się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w Programie.

Rejestr placówek wpisanych do rejestru właściwego wojewody, zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 52 - 311 - 71 - 19, w dniach: od poniedziałku do czwartku w godzinach 7:30 – 15:30, piątek w godzinach 7:30 – 13:30 lub drogą elektroniczną e-mail: ow@mopsbydgoszcz.pl.

Osoba do kontaktu w sprawie Programu:

 • Marlena Neumann

Strony w dziale:

Strony w dziale: