UWAGA !!!!

Informujemy, że aplikacja mKDR umożliwiająca korzystanie z elektronicznej formy Karty Dużej Rodziny z końcem czerwca 2021 roku została zamknięta. Obecnie każdy posiadacz aktywnej Karty (niezależnie czy posiadał ją w formie tradycyjnej, elektronicznej czy obu) może wyświetlać ją w aplikacji mObywatel.

 

Komu przysługuje Karta Dużej Rodziny?

 

Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci.

Przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka.

Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje także dzieciom:

 • w wieku do 18. roku życia,
 • w wieku do 25. roku życia – w przypadku dzieci uczących się w szkole lub szkole wyższej,
 • bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,

ale tylko w przypadku, gdy w chwili składania wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci spełniających powyższe warunki.

UWAGA

Jednocześnie informuję, iż ustawa z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o Karcie Dużej Rodziny, która weszła w życie w dniu 9 czerwca 2021 r. umożliwia korzystanie z elektronicznej Karty Dużej Rodziny wyświetlanej w aplikacji mObywatel.

Posiadacz aktywnej Karty będzie mógł wyświetlić ją w aplikacji mObywatel (warunkiem jest dostęp do aplikacji).

PIERWSZE PRZYZNANIE KARTY DUŻEJ RODZINY NIE PODLEGA OPŁACIE

Wnioskodawca ponosi opłatę za:

 1. domówienie drugiej (tradycyjnej) formy Karty Dużej Rodziny w przypadku gdy członkowi rodziny, na jego wniosek, została już udostępniona karta elektroniczna i następnie członek rodziny wielodzietnej wnioskuje o wydanie karty tradycyjnej w wysokości 10,00 zł
  Należności można wpłacać w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy, ul. Ogrodowa 9 lub na rachunek bankowy nr:
  28 1240 6452 1111 0010 4935 9746
  z dopiskiem w tytule wpłaty: opłata za dodatkową formę Karty Dużej Rodziny
 2. wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny w wysokości 15,00 zł
  Należności można wpłacać w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy, ul. Ogrodowa 9 lub na rachunek bankowy nr:
  28 1240 6452 1111 0010 4935 9746
  z dopiskiem w tytule wpłaty: duplikat Karty Dużej Rodziny

WYMAGANE DOKUMENTY:

Wraz z wnioskiem o przyznanie Karty należy załączyć:

W przypadku osób posiadających PESEL:

 1. w przypadku rodzica – oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci podpisane przez wnioskodawcę;
 2. w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia, które uczą się w szkole lub w szkole wyższej – oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej
 3. w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia – orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
 4. w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 5. w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub dotychczasowym rodzinnym domu dziecka.
 6. w przypadku osób wskazujących we wniosku o wydanie karty elektronicznej: Informacja o osobach, które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych
 7. w przypadku osób ubiegających się o wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny przedstawia się oświadczenie dotyczące braku możliwości zwrotu Karty:

Informacje o przysługujących ulgach znajdują się tutaj: Wyszukiwanie partnerów KDR (https://www.gov.pl/web/rodzina/karta-duzej-rodziny-ogolne)

MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU:

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Ogrodowa 9, 85-039 Bydgoszcz
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej z zastosowaniem podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP (platforma; @empatia)

Ustawa o Karcie Dużej Rodziny:
ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2021 poz. 1744)

Strony w dziale:

Strony w dziale: