PFRON_wersja-podstawowa

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy rozpoczął realizację Pilotażowego Programu „Aktywny samorząd 2022” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wnioski przyjmowane będą wyłącznie drogą elektroniczną poprzez System Obsługi Wsparcia (SOW).

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie:

Moduł I: od 1 marca 2022 roku do 31 sierpnia 2022 roku

Moduł II:

 • od 01 marca 2022 roku do 31 marca 2022 roku (rok akademicki 2021/2022)
 • od 01 września 2022 roku do 10października 2022 roku (rok akademicki 2022/2023)

Aby złożyć wniosek za pośrednictwem SOW należy:

Ponadto informujemy, iż zgodnie z nowymi zasadami AS w 2022 roku elektroniczne wnioskowanie w systemie SOW jest dodatkowo premiowane dla Wnioskodawców w następujących sytuacjach:

 • W przypadku Modułu I jest to 10 punktów preferencyjnych podczas oceny merytorycznej wniosków,
 • W przypadku Modułu II jest to zwiększenie bazy dodatku na pokrycie kosztów kształcenia do kwoty 800 zł dla Wnioskodawców, którzy skorzystają z tego zwiększenia po raz pierwszy.

Wysokość dofinansowania

Z aktualnymi warunkami dofinansowania (wysokość i zasady) można się zapoznać  w ust. 9-24 dokumentu pn. „Kierunki działań (…)”.

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/aktywny-samorzad-w-2022-roku/

Z treścią programu Aktywny Samorząd, w tym z warunkami uczestnictwa w programie (zawarte są one w rozdziale VI ust. 1, ust. 4 oraz ust. 5) można zapoznać się:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/dokumenty-programowe-105401/program/tresc-programu-obowiazujaca/

UWAGA WNIOSKODAWCY w MODULE I

W 2022 roku realizowane będą następujące formy wsparcia w Module I:

 1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

  • Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);

  • Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);

  • Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego);

  • Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu);

 2. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

  • Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub kończyn górnych);

  • Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania;

  • Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku);

  • Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy);

  • Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności);

 3. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

  • Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności ( do 16 roku życia ) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym;

  • Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności);

  • Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);

  • Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne – co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);

  • Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania);

 4. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką, pomoc adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka).

MODUŁ II – UWAGA STUDENCI i absolwenci szkół licealnych i techników

Kontynuujemy Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowany do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w:

a) w szkole policealnej,

b) w kolegium,

c) w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), oraz szkołach doktorskich

d) a także osób, które przewód doktorski otworzyły poza studiami doktoranckimi

MODUŁ II Wysokość dofinansowania

1. Kwota dofinansowania kosztów nauki (na semestr/półrocze) wynosi w przypadku:

a) opłaty za naukę (czesne) – wysokość kosztów czesnego do 4.000 zł , w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku)ę.

b) dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – do 1.500 zł, (jednorazowo na semestr)

c) dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego do 4.000 zł,

Dodatek powyższy może zostać zwiększony :

a) 500 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,

b) 300 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna posiada Kartę Dużej Rodziny,

c) 300 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna pobiera naukę jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki,

d) 200 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna studiuje w przyspieszonym trybie,

e) 500 zł – w przypadku, gdy wnioskodawcą w bieżącym semestrze (lub poprzednim) z powodu pandemii COVID – 19 pobierał naukę w formie zdalnej,

f) 300 zł w przypadku, gdy wnioskodawca korzysta w szkole/uczelni z usług tłumacza języka migowego.

Jeśli osoba niepełnosprawna pobiera naukę jednocześnie na dwóch lub więcej kierunkach studiów wyższych, kwota dofinansowania do czesnego na drugim i kolejnych kierunkach może wynieść do 50% kosztów czesnego ponoszonego na każdym z kolejnych kierunków nauki.

Wnioskodawca, który w okresie objętym dofinansowaniem, z przyczyn innych niż niezależnych od niego (np. stan zdrowia) – nie uczęszczał na zajęcia objęte planem/ programem studiów/nauki, z zwrotu kwoty dofinansowania kosztów nauki w tym semestrze/półroczu.

Strony w dziale:

Strony w dziale: