Aktywny samorząd 2024

 

Program Aktywny Samorząd 2024
 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy w związku z realizacją w roku 2024 Programu „Aktywny Samorząd”, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, informuje, że od dnia 1 marca 2024 roku do dnia 31 sierpnia 2024 roku przyjmowane będą wnioski dotyczące udziału w Programie.

Wnioski przyjmowane będą wyłącznie drogą elektroniczną (https://sow.pfron.org.pl/) poprzez System Obsługi Wsparcia (SOW).

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie:

 • Moduł I: od 1 marca 2024 roku do 31 sierpnia 2024 roku.
 • Moduł II : od 1 marca do 31 marca 2024 roku – jeśli dotyczą roku akademickiego 2023/2024;
  do 10 października 2024 roku – jeśli dotyczą roku akademickiego 2024/2025.

Informacja dla studentów, wnioskodawców w Module II:

Uwaga! Od bieżącego roku z Modułu II korzystać mogą osoby legitymujące się orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności.

Aby złożyć wniosek za pośrednictwem SOW należy:

 • zarejestrować się na Platformie SOW (System Obsługi Wsparcia Finansowego ze środków PFRON) – https://sow.pfron.org.pl/;

 • posiadać adres poczty elektronicznej;

 • posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny (płatny) lub profil zaufany ePUAP.

Ponadto informujemy, iż zgodnie z nowymi zasadami AS w 2024 roku elektroniczne wnioskowanie w systemie SOW jest dodatkowo premiowane dla Wnioskodawców w następujących sytuacjach:

 • w przypadku Modułu I: jest to 10 punktów preferencyjnych podczas oceny merytorycznej wniosków;

 • w przypadku Modułu II: jest to zwiększenie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia do kwoty 880 zł dla Wnioskodawców, którzy skorzystają z tego zwiększenia po raz pierwszy.

Wysokość dofinansowania:

Brak dokumentów rozliczeniowych w terminie określonym w Umowie, będzie skutkowało rozwiązaniem umowy.

Udział własny wnioskodawcy jest wymagany zgodnie z „Kierunkami działań…”, jednakże w Module I wynosi co najmniej 10% ceny brutto zakupu / usługi, przy czym w ramach Obszaru B Zadanie 1 oraz Obszaru C Zadanie 2 – udział własny nie jest wymagany.

 

tuba

 

UWAGA!!! WNIOSKODAWCY w ramach MODUŁU I:

W 2024 roku realizowane będą następujące formy wsparcia w Module I:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);
 • Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);
 • Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego);
 • Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu).

 

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub kończyn górnych);
 • Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania;
 • Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku);
 • Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy);
 • Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności).

 

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności ( do 16 roku życia ) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym;
 • Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności);
 • Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);
 • Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne - co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);
 • Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania).

Obszar Dpomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką, pomoc adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka). Wypłata środków nastąpi po przedstawieniu rozliczenia za pobyt dziecka w placówce.

ZAPRASZAMY!

 

Strony w dziale:

Strony w dziale: