Logo Programu

 

W ramach resortowego Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, finansowany ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego

 

KWOTA DOFINANSOWANIA: 1.651.943,22 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 1.651.943,22 ZŁ

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy, zwany dalej Realizatorem, ogłasza nabór na Uczestników do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.

Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystencji osobistej dla osób niepełnosprawnych wymagających wysokiego poziomu wsparcia, wycofanych społecznie, niesamodzielnych i nieaktywnych.

Program skierowany jest do osób niepełnosprawnych, mieszkańców Miasta Bydgoszczy, zwanych dalej Uczestnikiem, wymagających wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym:

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji

oraz

 1. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie:
 • o znacznym stopniu niepełnosprawności

albo

 •  o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

albo

 • traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w pkt 1 i 2, zgodnie z art. 5 i art. 62 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych z zastrzeżeniem, że osoby leżące nie kwalifikują się do wsparcia w formie usług asystenckich.

Uczestnicy Programu będą mogli skorzystać z BEZPŁATNEJ usługi asystenta osobistego, który udzieli pomocy, m.in. przy: wykonywaniu czynności dnia codziennego; załatwianiu spraw urzędowych; wyjściu, powrocie lub dojazdach do wybranych przez Uczestnika miejsc; korzystaniu z dóbr kultury, a w przypadku dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, w zaprowadzaniu do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu z niej.

Realizator planuje objąć wsparciem w formie usług asystencji osobistej 60 osób niepełnosprawnych, w tym osób:

 1. ze znacznym stopniem niepełnosprawności – 20 osób;
 2. ze znacznym stopniem niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną - 15 osób;
 3. z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności - 15 osób;
 4. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji - 10 osób.

Ocenie merytorycznej będzie podlegać, przede wszystkim, uzasadniona potrzeba korzystania ze wsparcia asystenta. 

Preferencje otrzymają osoby niepełnosprawne:

 • samodzielnie zamieszkujące (nie dotyczy dzieci);
 • niepracujące zawodowo;
 • które nie korzystały z usług asystencji osobistej w ramach poprzednich edycji Programu oraz w ramach innych Projektów;
 • które nie korzystają aktualnie z dodatkowego wsparcia, np. w formie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych, uczestnictwa w dziennych ośrodkach wsparcia.

W przypadku zgłoszeń dot. dzieci z niepełnosprawnością, preferowane będą zgłoszenia/wnioski:

 • dzieci rodziców aktywnych zawodowo;
 • dzieci przebywające w rodzinach zastępczych;
 • dzieci wychowujące się w gospodarstwie domowym z innym dzieckiem niepełnosprawnym;
 • dzieci wychowywane przez jednego rodzica.

 

obrazek ważnego komunikatu

 

Zgłoszenia / wnioski można składać od dnia 27 marca 2023 roku do dnia 31 marca 2023 roku (poniedziałek - czwartek od godziny 8:00 do godziny 14:00, piątek od godziny 8:00 do godziny 13:00).

Osoby zainteresowane, prosimy o składanie zgłoszeń w wyznaczonych dniach i godzinach w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy, przy ulicy Ogrodowej 9, 85-039 Bydgoszcz - w Punkcie Obsługi Klienta.

Zgłoszenia będą weryfikowane na bieżąco pod względem kompletności dokumentów, następnie weryfikowane przez powołaną Komisję.

W ramach naboru należy złożyć:

 1. Kartę zgłoszeniową do Programu – załącznik nr 1 do Regulaminu;
 2. Oświadczenia uczestnika (lub opiekuna w imieniu uczestnika) – załącznik nr 2 do Regulaminu;
 3. Kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne – umożliwiające weryfikację, czy osoba posiada uprawnienia do uczestnictwa w Programie (oryginał do wglądu);
 4. Kserokopię pełnomocnictwa notarialnego, orzeczenia lub zaświadczenia sądu o ustaleniu opiekuna prawnego (oryginał do wglądu) - jeśli dotyczy;
 5. Dokument wskazania asystenta (jeśli dotyczy) – załącznik nr 3 do Regulaminu;
 6. Klauzulę RODO – załącznik nr 4 do Regulaminu Ministra;
 7. Klauzulę RODO – załącznik nr 5 do Regulaminu Uczestnika;
 8. Zaświadczenie o zatrudnieniu rodzica / rodziców (dotyczy zgłoszeń w imieniu dzieci z niepełnosprawnością).

Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu: 52 311-71-20, w dniach:

 • od poniedziałku do czwartku, w godzinach od 7:30 do 15:30
 • w piątek, w godzinach od 7:30 do 13:30 lub
 • drogą elektroniczną na adres e-mail: asystent@mopsbydgoszcz.pl.

Osoby do kontaktu w sprawie Programu:

 • Anna Białka – Sztankowska
 • Jolanta Paterska

Złożenie zgłoszenia przez Kandydata na Uczestnika Programu Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej" – edycja 2023 nie jest jednoznaczne z przyznaniem usług asystencji osobistej.

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy będą kontaktować się z osobami zakwalifikowanymi do Programu telefonicznie lub drogą elektroniczną.

WAŻNE! Przed złożeniem dokumentów w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 należy zapoznać się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w Programie.

 

ZAPRASZAMY

Strony w dziale:

Strony w dziale: