czwartek, 5 stycznia 2023

Logo Projektu

Logo projektu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy ogłasza otwarty nabór dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych ubiegających się o wsparcie w ramach tzw. „opieki wytchnieniowej” w miejscu zamieszkania na rok 2023.

Usługi opiekuńcze w ramach tzw. „opieki wytchnieniowej” dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych cieszyły się dużym zainteresowaniem w ubiegłym roku, dlatego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy zamierza kontynuować wsparcie w tej formie również w 2023 roku. Zapewnienie opieki wytchnieniowej potrzebne jest w przypadku pobytu w szpitalu, sanatorium i innych placówkach opiekunów faktycznych sprawujących samodzielnie opiekę nad osobą niesamodzielną, a także w czasie urlopu pozwalającego na odpoczynek i zregenerowanie sił, czy też podratowanie własnego zdrowia.

Wsparcie w ramach tzw. „opieki wytchnieniowej” w miejscu zamieszkania skierowane jest do członków rodzin lub opiekunów faktycznych zamieszkałych na terenie Miasta Bydgoszczy i sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 • osobami niesamodzielnymi, w tym niepełnosprawnymi;
 • dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami.

W ramach projektu „Zaopiekowani” w roku 2022 wsparcie uzyskało około 50 osób, obecnie planuje się zapewnienie tego rodzaju wsparcia w okresie od 16.01.2023 r. do 15.09.2023 r. dla około 30 osób niesamodzielnych (około 4.500 godzin).

Kryterium podstawowym przyjmowania osób do projektu jest kolejność zgłoszeń.

Pierwszeństwo w korzystaniu z usług opiekuńczych, w ramach tzw. „opieki wytchnieniowej” mają członkowie rodzin lub opiekunowie, którzy sprawują bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną i wspólnie z nią zamieszkują.

Świadczenie usług w ramach tzw. „opieki wytchnieniowej” w miejscu zamieszkania odbywać się będzie w 2 formach:

 • w ramach pobytu dziennego – nie mniej niż 4 godziny oraz nie więcej niż 10 godzin w ciągu jednego dnia, biorąc pod uwagę 100 godzinny limit przypadający na jedną osobę podczas realizacji niniejszego zadania (w okresie od 16.01.2023 r. do 15.09.2023 r.);
 • w ramach pobytu całodobowego – maksymalnie 14 dni, biorąc pod uwagę limit 14 dni przypadających na jedną osobę podczas realizacji niniejszego zadania (w okresie od 16.01.2023 r. do 15.09.2023 r.).

Usługi opiekuńcze w ramach tzw. „opieki wytchnieniowej” w miejscu zamieszkania będą realizowane przez podmiot zewnętrzny wyłoniony na podstawie konkursu dla organizacji pozarządowych.

Zakres usług tzw. „opieki wytchnieniowej” w miejscu zamieszkania w ramach projektu „Zaopiekowani” będzie ustalony indywidualnie dla każdej z osób niesamodzielnych przez podmiot zewnętrzny w porozumieniu z osobą niesamodzielną i/lub jej opiekunem faktycznym.

 

WSPARCIE JEST BEZPŁATNE I NIE JEST KIEROWANE DO OSÓB, KTÓRE WYMAGAJĄ SPECJALISTYCZNEJ POMOCY, W TYM TEŻ PERSONELU MEDYCZNEGO ZAZNAJOMIONEGO Z OBSŁUGĄ URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH.

 

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ?

 

 • Wniosek oraz formularz można składać od dnia 09.01.2023 r. Zgłoszenia wcześniej nadesłane nie zostaną rozpatrzone !!!;
 • Należy pobrać ze strony internetowej (www.mopsbydgoszcz.pl) lub z Punktu Obsługi Klienta MOPS przy ulicy Ogrodowej 9 w Bydgoszczy wniosek opiekuna faktycznego oraz formularz zgłoszeniowy uczestnika;
 • Wypełnić wniosek i formularz (drukowanymi literami), następnie przesłać w wersji elektronicznej na adres: zaopiekowani@mopsbydgoszcz.pl;
 • Jeżeli elektroniczne wypełnienie nie byłoby możliwe, dopuszczamy wypełnienie ręczne wniosku oraz formularza (drukowanymi literami) i przesłanie wersji papierowej na adres: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy ul. Ogrodowa 9, 85-039 Bydgoszcz z dopiskiem: Projekt „Zaopiekowani” – opieka wytchnieniowa rok 2023, pokój 47a, lub dostarczenie osobiście do siedziby MOPS (Punkt Obsługi Klienta) w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Projekt „Zaopiekowani” opieka wytchnieniowa rok 2023, pokój 47a;
 • W przypadku posiadania orzeczenia o niepełnosprawności należy dołączyć kserokopię.

 

Po wstępnej, pozytywnej weryfikacji zgłoszenia, pracownik projektu „Zaopiekowani”:

 • skontaktuje się z potencjalnymi uczestnikami projektu;
 • poinformuje o dalszej procedurze oraz o konieczności wypełnienia pozostałej dokumentacji projektowej (warunek konieczny, aby uzyskać wsparcie w ramach projektu współfinansowanego z funduszy unijnych).
 
ZAPRASZAMY!

 

OSOBY DO KONTAKTU:
Koordynator projektu: Anna Białka-Sztankowska
Telefon: tel. (52) 311-71-20, 885-557-996
e-mail: zaopiekowani@mopsbydgoszcz.pl

PLIKI DO POBRANIA:

1. Wniosek opiekuna faktycznego dot. opieki wytchnieniowej

2. Formularz zgłoszeniowy uczestnika projektu „Zaopiekowani”

 

ZAŁĄCZAMY RÓWNIEŻ LISTĘ DOKUMENTÓW DO ZAPOZNANIA SIĘ:

1. Regulamin projektu „Zaopiekowani”:

2. Regulaminu świadczenia i korzystania z usług opiekuńczych w ramach tzw. „opieki wytchnieniowej” w miejscu zamieszkania w 2023 roku:

3.Oświadczenie uczestnika projektu „Zaopiekowani”:

4.Oświadczenie o zgodę na upublicznienie wizerunku:

red. Marta Frankowska

Strony w dziale:

Strony w dziale: