MOPS Bydgoszcz

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy przystąpił do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2019-2020” który finansowany jest ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Osoby te mają możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności, załatwieniu spraw urzędowych czy podejmowaniu aktywności społecznej. Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych.
Program adresowany jest do osób pełnoletnich ze znacznym, bądź umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (albo orzeczenie równoważne), które wymagają usługi asystenta
w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu, tj.:
a. wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/ sportowe itp.);
b. wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne;
c. zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
d. załatwieniu spraw urzędowych;
e. nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
f. korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.).

Osoba niepełnosprawna nie może korzystać równolegle z innych form usług.
Zgodnie z założeniami projektu osoba niepełnosprawna ma możliwość samodzielnego wyboru osoby która będzie świadczyć usługi asystenta.

Asystentem Osobistym Osoby Niepełnosprawnej może zostać osoba, która:
1) posiada dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej, lub
2) legitymuje się wykształceniem przynajmniej średnim oraz posiada co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.
Czas pracy asystenta: 7 dni w tygodniu, w godz. 7.00 – 22.00.
Miesięcznie osoba niepełnosprawna może otrzymać do 30 godzin asysty. Zgodnie z założeniami programu nie będzie ponosić odpłatności.
Zgłoszenie kandydatów następować będzie na podstawie tzw. Karty zgłoszenia do programu wraz
z kserokopią aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
Dokumenty można składać w:
• Rejonowych Ośrodkach Pomocy Społecznej:
– ROPS Bartodzieje (ul. Morska 2)
– ROPS Błonie (ul. Broniewskiego 1)
– ROPS Fordon (ul. Porazińskiej 9)
– ROPS Szwederowo (ul. Żwirki i Wigury 11)
– ROPS Śródmieście (ul. Ogrodowa 9)
– ROPS Wyżyny ( ul. Kapuściska 10)

• Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (ul. Ogrodowa 9 – pokój nr 7, tel. 52 325 44 74)

• Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (ul. Toruńska 272)

Osoby zainteresowane zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi udziału
w projekcie, które zamieszczone zostały na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej w zakładce Aktualności.
Poniżej załączamy link do strony MRPiPS (załącznik nr 7- karta zgłoszenia do programu): Link