MOPS Bydgoszcz

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

W dniu 1 sierpnia 2010 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, która przewidziała powołanie tzw. zespołów interdyscyplinarnych.
link do ustawy

Tryb powołania zespołu określa Uchwała nr IX/61/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 23 marca 2011 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
link do uchwały

W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia i organizacji pozarządowych, mogą także wchodzić kuratorzy sądowi, jak również osoby działające na rzecz przeciwdziałania przemocy.

Obecnie Zespół Interdyscyplinarny działa na podstawie Zarządzenia nr 353/2019 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 26 kwietnia 2019r
Link do zarządzenia

Siedziba Zespołu:
ul. Toruńska 272
85-831 Bydgoszcz
I piętro/ pokój 27a
tel: (52) 375-33-82

e-mail:  zi@mopsbydgoszcz.pl

Wykaz podmiotów, zajmujących się pomocą osobom doświadczającym
przemocy w rodzinie.