MOPS Bydgoszcz

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

W dniu 1 sierpnia 2010 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, która przewidziała powołanie tzw. zespołów interdyscyplinarnych.
link do ustawy

Tryb powołania zespołu określa Uchwała nr IX/61/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 23 marca 2011 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
link do uchwały

W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia i organizacji pozarządowych, mogą także wchodzić kuratorzy sądowi, jak również osoby działające na rzecz przeciwdziałania przemocy.

Obecnie Zespół Interdyscyplinarny działa na podstawie Zarządzenia nr 310/2020 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 5 czerwca 2020r.
Link do zarządzenia

Siedziba Zespołu:
ul. Toruńska 272
85-831 Bydgoszcz
I piętro/ pokój 27a
tel: (52) 375-33-82

e-mail:  zi@mopsbydgoszcz.pl

Wykaz podmiotów, zajmujących się pomocą osobom doświadczającym
przemocy w rodzinie.


Poniżej znajduje się wykaz podmiotów świadczących w czasie epidemii poradnictwo specjalistyczne osobom doświadczającym przemocy w rodzinie.

(link do wykazu)

Jednocześnie informujemy, że nadal działa Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia – Telefoniczne Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, tel. 800 154 030 – pomoc prawna oraz psychologiczna, bezpłatny numer telefonu, na który można dzwonić codziennie w  godzinach 17-21 (również w dni wolne od pracy i świąteczne).

Dostępna pomoc drogą mailową: niebieskalinia@kujawsko-pomorskie.pl

Natomiast dyżur prawny w delegaturze Urzędu Marszałkowskiego w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 9 jest realizowany zgodnie z harmonogramem (czwarte wtorki w miesiącu, w godz. 12-17), wyłącznie drogą telefoniczną – nr tel. 52 321 40 59 lub  606 924 845.

Aktualizacje wynikające z sytuacji pandemii na stronie www.niebieskalinia.kujawsko-pomorskie.pl