MOPS Bydgoszcz

Program „DOBRY START” jednorazowe wsparcie ucznia kwotą 300zł dla dzieci i osób objętych pieczą zastępczą

Dzieci, osoby o których mowa w art. 37 ust.2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, umieszczone w pieczy zastępczej (rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo -terapeutycznej) oraz osoby usamodzielniane o których mowa w ww ustawie, otrzymają dodatkowe jednorazowe wsparcie w wysokości 300 zł. Świadczenie „dobry start” przysługuje wszystkim uczniom rozpoczynającym rok szkolny bez względu na dochód rodziny

Uchwałą Nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. (M.P. poz.514) ustanowiono rządowy program „Dobry start”. Szczegółowe warunki realizacji programu „Dobry start” określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. z 2018, poz. 1061 z późn.zm.)

Komu przysługuje świadczenie?
Świadczenie „Dobry start” przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24 roku życia.

Ważne!
* Świadczenie dobry start przysługuje wyłącznie dzieciom uczącym się w szkole (a szkoła w rozumieniu przepisów rozporządzenia oznacza szkołę podstawową, szkołę ponadpodstawową i klasy dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej prowadzone w szkole ponadpodstawowej, szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy).
* Program obejmuje dzieci umieszczone w pieczy zastępczej oraz osoby o których mowa w art. 37 ust.2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo -terapeutycznej) a także osoby usamodzielniane o których mowa w ww ustawie,
* Program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne ani w przedszkolu, ani w tzw. „zerówce” prowadzonej w szkole. Nie obejmuje także studentów.

Dla kogo wsparcie?
Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. W przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej może to zrobić rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka, dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej, dyrektor regionalnej placówki opiekuńczo- terapeutycznej, osoba ucząca się będąca osobą usamodzielnianą w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Gdzie złożyć wniosek?
Wnioski składa się w powiatowym centrum pomocy rodzinie według miejsca odpowiednio zamieszkania wnioskodawcy lub siedziby placówki. W mieście Bydgoszczy wnioski będą przyjmowane i realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy ul. Toruńska 272 –Dział Realizacji Świadczeń i Pomocy Instytucjonalnej. W związku z COVID-19 wnioski należy składać w skrzynce podawczej znajdującej się przed wejściem do budynku. W przypadku pytań kontakt telefoniczny: 052 330 12 62, 516005687.
Wzór wniosku dostępny w wyżej wymienionej jednostce oraz na stronie internetowej www.mopsbydgoszcz.pl w zakładce „WNIOSKI”.

Kiedy złożyć wniosek?
Wnioski składa się drogą tradycyjną ( w formie papierowej) od 1 sierpnia do 30 listopada. Wnioski złożone po upływie terminu nie będą rozpatrywane. Przyznanie świadczenia nie wymaga wydania decyzji.

Kiedy wypłata wsparcia?
Złożenie wniosku w sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenie nie później niż do 30 września. Gdy zostanie złożony w kolejnych miesiącach, to pomoc trafi w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.
UWAGA!
Osoba która pobrała nienależnie świadczenie dobry strat , jest obowiązana do jego zwrotu. Za nienależnie pobrane świadczenie dobry start uważa się:
1. świadczenie dobry start wypłacone na podstawie fałszywych oświadczeń lub dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą to świadczenie;
2. świadczenie dobry start wypłacone mimo braku prawa do tego świadczenia;
3. świadczenie dobry start wypłacone osobie innej niż osoba uprawniona do tego świadczenia, z przyczyn niezależnych od organu, który przyznał to świadczenie.
Od kwot nienależnie pobranego świadczenia dobry start naliczane są odsetki ustawowe za opóźnienie – aktualnie 7% w stosunku rocznym.

WNIOSKI:

Wniosek „Dobry Start” PDF