MOPS Bydgoszcz

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Przewodnicząca zespołu: Barbara Fryckowska,    tel. (052) 340 15 13 (wew. 82)

adres:
ul.  Toruńska 272
85-831 Bydgoszcz

tel.: 52 340 15 13
fax:  52 340 15 51

e-mail: pzoon.bydgoszcz@mopsbydgoszcz.pl

Uwaga
Skargi, wnioski, zapytania do Powiatowego Zespół Orzekania o Niepełnosprawności poprzez platformę ePUAP należy kierować na skrzynkę Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszcz

czynny od poniedziałku do czwartku w godzinach  7.30 – 15.30
piątek: dzień bez klienta

Wejście od tyłu budynku – za parkingiem.

Wyświetl większą mapę

UWAGA !

karty_parkingowe


 UWAGA !

Osoba niepełnosprawna posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wydane na czas określony może wystąpić z wnioskiem o wydanie orzeczenia o ponowne ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, nie wcześniej niż 30 dni przed upływem ważności posiadanego orzeczenia.
Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 23 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U.  Nr 224, poz. 1803).


KOMUNIKAT

ZARZĄDZENIE NR 14/09
DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w BYDGOSZCZY
z dnia 30 marca 2009 r.

w sprawie wprowadzenia Dnia bez Klienta w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz w Dziale Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy

Na podstawie § 6 Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 71/08 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy

zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się Dzień bez klienta w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz   w Dziale Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy.

§ 2. Dniem bez Klienta ustanawia się piątek.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz Kierownikowi Działu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

§ 4. Zarządzenie wchodzi z życiem z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 kwietnia  2009 r.


Informacje ogólne o Zespole

Powiatowy  Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnoprawności w Bydgoszczy został  powołany w dniu 30 czerwca 1999 r.,  Zarządzeniem Nr 28/99  Prezydenta Miasta Bydgoszczy.

Dnia 8 września 2003 r. Zarządzeniem Nr 358/03 Prezydenta Miasta Bydgoszczy zmieniona została nazwa  Powiatowego Zespołu ds.Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, na Powiatowy Zespół ds. Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Bydgoszczy.

Na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy   z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym    /Dz. U. z 2001 r., Nr  142, poz. 1592  z późn. zm. / i art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób  niepełno sprawnych  /Dz. U. z 2008  r., Nr 14, poz. 92/ Miasto Bydgoszcz i Powiat Bydgoski zawarły porozumienie na realizację zadań publicznych.

Powiatowy Zespól rozpatruje wnioski osób zamieszkałych na terenie Miasta Bydgoszczy oraz mieszkańców Powiatu Bydgoskiego.

Łagodne podjazdy, windy, poręcze i inne udogodnienia pozwalają na swobodne poruszanie się osobom niepełnosprawnym.

Powiatowy Zespół  ds. Orzekania o Niepełnosprawności obsługuje zainteresowanych  w sposób rzetelny   oraz  sprawny. Dzięki  wysoko kwalifikowanej kadrze obsługi administracyjnej, kilkunastu zatrudnionych lekarzy specjalistów oraz doradców zawodowych, psychologów, pracowników socjalnych i pedagogów, posiadających stosowne  certyfikaty   rządowe obsługa każdego petenta odbywa się profesjonalnie.


Powiatowy Zespół orzeka  do celów p o z a r e n t o w y c h, takich jak :

 • odpowiedniego zatrudnienia,
 • szkolenia w celu przystosowania do pracy na stanowiskach dla niepełnosprawnych,
 • zatrudnienia w zakładzie aktywności zawodowej,
 • uczestnictwa w terapii zajęciowej,
 • konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne,  środki pomocnicze  oraz pomoce techniczne, ułatwiające funkcjonowanie osoby niepełnosprawnej,
 • korzystania z systemu środowiskowego wsparcia  w samodzielnej egzystencji przez co rozumie się korzystanie z ulg socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych  świadczonych przez sieć instytucji pomocy społecznej, organizacje pozarządowe oraz inne placówki,
 • konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy   innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji,
 • konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna  dziecka w procesie  jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
 • uzyskania stosownych przywilejów w ruchu drogowym.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wydaje:

 • Orzeczenia o niepełnosprawności dla osób, które nie ukończyły 16 roku życia,
 • Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dal osób, które ukończyły 16 rok życia,
 • Orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień dla osób, które posiadają orzeczenia o inwalidztwie lub nie zdolności do pracy, o których mowa w art. 5 i 62 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.
 • Legitymacje osób niepełnosprawnych.

Informacje dla ubiegających się o orzeczenie lub legitymację

Orzeczenie dla osób, które nie ukończyły 16 roku życia
– orzeczenie o niepełnosprawności

Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia zaliczane są do osób niepełnosprawnych, jeżeli maja naruszona sprawność fizyczna lub psychiczna o przewidywanym okresie trwania 2 miesięcy, z powodu wady wrodzonej, długotrwałej  choroby lub uszkodzenia organizmu, powodującą konieczność zapewnienia im całkowitej opieki lub pomocy. W zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych w sposób przewyższających wsparcie potrzebne osobie w danym wieku.

Wymagane dokumenty

Złożenie pisemnego wniosku o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności przez przedstawiciela ustawowego dziecka;

Przedłożenie zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka wystawionego przez lekarza leczącego  (na obowiązującym druku, które jest ważne przez 30 dni od daty wystawienia);

Dołączenie dokumentów medycznych potwierdzających uszkodzenie sprawności organizmu dziecka, tj. kart informacyjnych z pobytów w szpitalu, badania specjalistyczne, np. wynik badania psychologicznego, konsultacje specjalistyczne, wyniki opisowe badań, tj. RTG, EEG, EMG, KT, MR, USG, wyniki badań laboratoryjnych, kartoteki oraz inne posiadane dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie niepełnosprawności dziecka (oryginały i kserokopie w celu uwierzytelnienia);

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
– wymagane dokumenty

W celu uzyskania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osoby po  16 roku życia wymagane jest:

Złożenie pisemnego wniosku o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności przez osobę zainteresowaną;

Przedłożenie zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia wystawionego przez lekarza   leczącego (na obowiązującym druku, które jest ważne przez 30 dni od daty wystawienia);

Dołączenie innych dokumentów medycznych potwierdzających uszkodzenie sprawności organizmu osoby zainteresowanej, tj. kart informacyjnych  z pobytów w szpitalu, badania specjalistyczne, np. wynik badania psychologicznego, konsultacje specjalistyczne, wyniki opisowe badań, tj. RTG, EEG, EMG, KT, MR, USG, wyniki badań laboratoryjnych (oryginały i kserokopie w celu uwierzytelnienia), kartoteki oraz inne posiadane dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie stopnia niepełnosprawności;

Orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień
– wymagane dokumenty

W celu uzyskania orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień wymagane jest:

Złożenie pisemnego wniosku o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg  i uprawnień Dołączenie innych dokumentów medycznych potwierdzających uszkodzenie sprawności organizmu mogących mieć wpływ na określenie wskazań oraz zakresu  i rodzaju ograniczeń uprawniających do ulg  i uprawnień (oryginały i kserokopie  w celu uwierzytelnienia);

Dołączenie ważnego orzeczenia o grupie inwalidzkiej lub niezdolności do pracy wydanego przez ZUS lub KRUS (oryginał i kserokopia w celu uwierzytelnienia).

Legitymacja osoby niepełnosprawnej, która nie ukończyła  16 roku życia
– wymagane dokumenty

W celu uzyskania legitymacji osoby niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia wymagane jest:

Złożenie pisemnego wniosku przez przedstawiciela ustawowego dziecka o wydanie „legitymacji osoby niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia”  dołączenie ważnego orzeczenia o niepełnosprawności (oryginał i kserokopia w celu uwierzytelnienia).

Legitymacja osoby niepełnosprawnej
– wymagane dokumenty

W celu uzyskania legitymacji osoby niepełnosprawnej przez osobę powyżej  16 roku życia wymagane jest:

1. Złożenie pisemnego wniosku o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej.  Dołączenie ważnego orzeczenia (oryginału i kserokopia w celu uwierzytelnienia) o stopniu niepełnosprawności lub wyroku sądu;

2. Dołączenie 2 aktualnych zdjęć o wymiarach 35 mm x 45 mm;

3. Wpis symbolu przyczyny niepełnosprawności w „legitymacji osoby niepełnosprawnej” uzyskuje się na  pisemny wniosek (na obowiązującym druku).