MOPS Bydgoszcz

Dodatek wychowawczy 500+ dla dzieci w pieczy zastępczej.

DODATEK WYCHOWAWCZY 500 ZŁ DLA DZIECI W PIECZY ZASTĘPCZEJ

Dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka oraz placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego otrzymają dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł miesięcznie. Dodatek wychowawczego będzie przysługiwać niezależnie od dochodu na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia,

 W ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadzono dwa świadczenia: dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty środków finansowych na utrzymanie dziecka w tej placówce. Od kwoty dodatku nie jest odprowadzany podatek.

 Dla kogo dodatek wychowawczy?

Dodatek ten przysługuje na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, umieszczone w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka, bez względu na kryterium dochodowe. Jest on udzielany na wniosek rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka, na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej.

 Ważne! Dodatek otrzymają zarówno osoby otrzymujące świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej jak również osoby otrzymujące świadczenia na zasadach z ustawy o pomocy społecznej (art. 226 ust. 5 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).

 Dla kogo dodatek do zryczałtowanej kwoty?

W przypadku placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego, na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, umieszczone w tej placówce, przysługuje do zryczałtowanej kwoty środków finansowych na utrzymanie dziecka w tej placówce. Dodatek ten przysługuje na wniosek dyrektora placówki.

 Uwaga!

Dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty nie przysługuje na dziecko pozostające w pieczy zastępczej po ukończeniu przez nie 18 roku życia.

 W przypadku, gdy rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka nie ponosi kosztów utrzymania dziecka w związku z jego pobytem w: domu pomocy społecznej, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii zapewniającym całodobową opiekę, specjalnym ośrodku wychowawczym ,hospicjum stacjonarnym, oddziale medycyny paliatywnej, areszcie śledczym, schronisku dla nieletnich zakładzie karnym, zakładzie poprawczym dodatek nie przysługuje.

 Gdzie złożyć wniosek?

Rodziny zastępcze spokrewnione i niezawodowe – wniosek należy złożyć w Rejonowym Ośrodku Pomocy Społecznej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania rodziny zastępczej tj.

  • ROPS „Bartodzieje” ul. Morska 2

  • ROPS „Błonie” ul. Broniewskiego 1

  • ROPS „Fordon” ul. Porazińskiej 9

  • ROPS „Szwederowo” ul Żwirki i Wigury 11

  • ROPS „Śródmieście” ul. Ogrodowa 9

  • ROPS „Wyżyny” ul. Kapuściska 10

Rodziny zastępcze zawodowe i rodzinne domy dziecka – wniosek należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Toruńskiej 272 – Dział Realizacji Świadczeń i Pomocy Instytucjonalnej

Wzór wniosku dostępny w wyżej wymienionych jednostkach oraz na stronie internetowej www.mopsbydgoszcz.pl w zakładce „WNIOSKI”.

 Ważne! Nie obowiązuje wzór wniosku o przyznanie świadczenia wychowawczego określony w rozporządzeniu ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.

 Na jaki okres przysługuje dodatek?

Przyznanie dodatku następuje w drodze decyzji. Prawo do dodatku ustala się na okres 12 miesięcy. W przypadku braku zmian w sytuacji rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka mającej wpływ na prawo do dodatku wychowawczego ustala się je na okres kolejnych 12 miesięcy z urzędu.

 Od kiedy przysługuje dodatek?

Dodatek przyznaje się od dnia faktycznego umieszczenia dziecka odpowiednio w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego do dnia faktycznego opuszczenia przez dziecko rodziny zastępczej, rodzinnego domu dziecka lub placówki, nie wcześniej jednak niż od miesiąca złożenia wniosku.

 Ważne terminy!

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do dodatku wychowawczego lub dodatku do zryczałtowanej kwoty, przysługującego na dzieci umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawyo pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tj. od 1 kwietnia do 30 czerwca 2016 r.), prawo do dodatku ustala się począwszy od dnia wejścia w życie wymienionej ustawy (czyli od 1 kwietnia).

 Oznacza to, że jeżeli rodzina zastępcza złoży wniosek np. 15 czerwca, dostanie wyrównanie od kwietnia. Natomiast w przypadku złożenia wniosku dopiero np. 7 lipca, dodatek będzie przysługiwał tylko od lipca.

Wzór wniosku dodatek wychowawczy (PDF)

Wzór wniosku – dodatek wychowawczy (DOC)

Informacja o 500+ (PDF)