MOPS Bydgoszcz

Wnioski Działu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Uwaga!

Dział Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych MOPS w Bydgoszczy ul. Toruńska 272 informuje, że od dnia 1 lutego 2018r., rozpoczyna przyjmowanie wniosków dotyczących refundacji kosztów wyposażenia nowego stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej (bezrobotnej lub poszukującej pracy, niepozostającej w zatrudnieniu) zamieszkałej w Bydgoszczy.

Rozpatrywanie w/w wniosków reguluje procedura stanowiąca załącznik nr 3 do Zarządzenia Dyrektora MOPS w Bydgoszczy nr 78/2016 z dnia 16 grudnia 2016r.
– Druk wniosku dostępny jest na stronie mopsbydgoszcz.pl (kliknij w link)
– Zarządzenia Dyrektora nr 78/2016 z dnia 16 grudnia 2016r. (kliknij w link)


Uwaga!

W najnowszej wersji przeglądarki internetowej Firefox dokumenty pdf mogą być drukowane nieprawidłowo (pomimo poprawnego podglądu, wydruk będzie się składał z kratek i przypadkowych znaków).
W celu poprawnego wydruku należy kliknąć na wybrany odnośnik prawym klawiszem myszy, wybrać „Zapisz element docelowy jako” i otworzyć ściągnięty plik.


Zarządzenie nr 78/2016 z dnia 16 grudnia 2016r.

w sprawie przyjęcia wewnętrznych zasad udzielania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy

treść zarządzenia
załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3


 

Wnioski:

 

 

 • Turnusy rehabilitacyjne:
  Turnus rehabilitacyjny – jest formą aktywności wspomagającej proces rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.Turnusy rehabilitacyjne mobilizują do kontaktów z otoczeniem i do samodzielnego funkcjonowania, pobudzają rozwój osobisty. Trwają co najmniej 14 dni. W odróżnieniu od pobytów sanatoryjnych NFZ, które koncentrują się na rehabilitacji leczniczej osób indywidualnych, na turnusach znaczącą wagę przykłada się do aktywności społecznej i zorganizowanych działań grupowych obok poprawy stanu zdrowia w ramach rehabilitacji leczniczej.Pierwszeństwo dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym mają osoby niepełnosprawne w wieku do 16 lat albo w wieku do 24 lat uczące się i niepracujące, bez względu na stopień niepełnosprawności, a także osoby, które posiadają orzeczenia o zaliczeniu do znacznego stopnia niepełnosprawności albo równoważne.wniosek   (plik pdf, 113 KB)
  oświadczenie o dochodach   (plik pdf, 99 KB)
  wniosek lekarza   (plik pdf, 50 KB)

 

 

 

 • Wniosek osoby niepełnosprawnej o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej
  wniosek Wn-O   (plik pdf, 443 KB)

 

 • Wniosek o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej
  wniosek Wn-W   (plik pdf, 117 KB)

 

Program „Aktywny Samorząd”

(Informacje o programie „Aktywny Samorząd” znajdują się TUTAJ – klikinj).

Zasady dotyczące wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach modułu I i II pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

1. Podstawą decyzji o przyznaniu osobie niepełnosprawnej dofinansowania jest wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami, które potwierdzają możliwość uczestnictwa w programie. Za kompletny wniosek uważa się wniosek zawierający wszystkie wymagane dane wraz z kompletem wymaganych załączników.

2. Podstawą podjęcia decyzji w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej dofinansowania są informacje aktualne na dzień złożenia wniosku, z wyjątkiem wniosków wnioskodawców zobowiązanych do uzupełnienia lub korekty danych – w tym przypadku podstawą podjęcia decyzji w sprawie przyznania dofinansowania są informacje aktualne na dzień uzupełnienia wniosku.

3. Wniosek o dofinansowanie musi zawierać co najmniej następujące dane:

1) Moduł, Obszar i Zadanie programu, w ramach którego wnioskodawca ubiega się o dofinansowanie,

2) dane personalne wnioskodawcy i osoby niepełnosprawnej, której wniosek dotyczy oraz ich nr PESEL,

3) cechy dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość wnioskodawcy,

4) dane teleadresowe wnioskodawcy i osoby niepełnosprawnej, której wniosek dotyczy,

5) stan prawny i rodzaj niepełnosprawności osoby niepełnosprawnej, wynikający z orzeczenia potwierdzającego status osoby niepełnosprawnej, której wniosek dotyczy,

6) informacje dotyczące aktywności zawodowej i/lub aktualnie realizowanego etapu kształcenia osoby niepełnosprawnej, której wniosek dotyczy,

7) rodzaj gospodarstwa domowego (samodzielne/wspólne) oraz wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu,

8) specyfikację przedmiotu dofinansowania, w przypadku modułu I – wraz z orientacyjnym kosztem planowanym do dofinansowania ze środków PFRON,

9) wysokość kwoty wnioskowanej,

10) uzasadnienie wniosku wskazujące na związek udzielenia dofinansowania z możliwością realizacji celów programu,

11) oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu środków przeznaczonych na udział własny (o ile dotyczy),

12) informacje dotyczące korzystania przez wnioskodawcę lub jego podopiecznego ze środków PFRON w ciągu ostatnich 3 lat przed rokiem, w którym złożony został wniosek o dofinansowanie (zadanie w ramach którego udzielono wsparcia, wysokość i przedmiot dofinansowania, numer i data zawarcia umowy, termin jej rozliczenia).

Informacje o programie „Aktywny Samorząd” znajdują się TUTAJ (kliknij).
Informacje o programach dostępne są także na stronie www.pfron.org.pl.

7 thoughts on “Wnioski Działu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 1. Pingback: 2019

 2. Pingback: cleantalkorg2.ru

 3. Pingback: #macron #Lassalle

 4. Pingback: a2019-2020

 5. Pingback: facebook

 6. Pingback: facebook1

 7. Pingback: javsearch.mobi