MOPS Bydgoszcz

Wnioski :

W związku z ogłoszoną przez WHO pandemią koronawirusa Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Bydgoszczy

zaleca załatwianie wszelkich możliwych formalności drogą pocztową lub przez e-PUAP.

Sprawy bieżące proszę uzgadniać telefonicznie pod numerem
52 340-15-13
lub
52 340-15-51.

W trosce o Państwa i nasze zdrowie prosimy o ograniczenie wizyt w urzędzie do absolutnego minimum.


Wnioski: orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień, karta parkingowa, legitymacja osoby niepełnosprawnej

 

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Dz.U.2020.0.1842 t.j. – Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
Art. 15h. COVID-19
1. Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którego ważność:
1) upłynęła w terminie do 90 dni przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
2) upływa w terminie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

2. Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w związku z zachowaniem ważności orzeczeń o niepełnosprawności albo orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, na okres wskazany w ust. 1, karty parkingowe, o których mowa w art. 8 karta parkingowa osoby niepełnosprawnej ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, 284, 568, 695, 1087 i 1517) zachowują ważność do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

3. Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, karty parkingowe, o których mowa w art. 8 karta parkingowa osoby niepełnosprawnej ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, zachowują ważność do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

4. Jeżeli decyzja przyznająca świadczenie z pomocy społecznej, o której mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, została wydana w związku z niepełnosprawnością potwierdzoną orzeczeniem i okres, na który została przyznana pomoc, jest uzależniony terminem ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, okres wskazany w decyzji ulega przedłużeniu na okres, na jaki zachowuje ważność orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ust. 1 i 2, na podstawie decyzji wydanej z urzędu.

 

Uwaga!

W najnowszej wersji przeglądarki internetowej Firefox dokumenty pdf mogą być drukowane nieprawidłowo (pomimo poprawnego podglądu, wydruk będzie się składał z kratek i przypadkowych znaków).
W celu poprawnego wydruku należy kliknąć na wybrany odnośnik prawym klawiszem myszy, wybrać „Zapisz element docelowy jako” i otworzyć ściągnięty plik.

UWAGA
POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI INFORMUJE, ŻE W ZWIĄZKU Z WEJŚCIEM W ŻYCIE NOWYCH PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH OD DNIA 25 MAJA BR. OBOWIĄZUJĄ NOWE WZORY WNIOSKÓW W SPRAWIE WYDANIA ORZECZENIA DO ULG I UPRAWNIEŃ, ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI ORAZ ORZECZENIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI.

Dla osób, które ukończyły 16 rok życia:

 

W związku z wprowadzonym stanem epidemicznym PZOON rozpatruje wnioski bez udziału wnioskodawcy.
W celu dokonania rzetelnej analizy oceny stanu sytuacji społecznej i zawodowej wnioskodawcy zaleca się dołączenie KWESTIONARIUSZA do wniosku o wydanie orzeczenia.

 

Dla osób, które nie ukończyły 16 roku życia:

W związku z wprowadzonym stanem epidemicznym PZOON rozpatruje wnioski bez udziału wnioskodawcy.
W celu dokonania rzetelnej analizy oceny stanu sytuacji pedagogicznej/psylogicznej wnioskodawcy zaleca się dołączenie KWESTIONARIUSZA do wniosku o wydanie orzeczenia.

Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej:

Wniosek o wydanie karty parkingowej (wzór z 03.06.2015):