MOPS Bydgoszcz

Dział Wsparcia Rodziny i Asysty Rodzinnej

Kierownik: Maria Borys-Spławska
52 330 12 68

Kontakt z Działem:
52 330 12 68
52 330 12 67 (fax)

dwr@mopsbydgoszcz.pl

Adres:
ul. Toruńska 272
85-831 Bydgoszcz

Dział Wsparcia Rodziny i Asysty Rodzinnej świadczy pomoc mieszkańcom Bydgoszczy:                                                                                

osobom/ rodzinom przeżywającym:

 • trudności opiekuńczo-wychowawcze
 • problemy osobowościowe
 • kryzys małżeński
 • problemy rodzinne

oraz osobom/ rodzinom doświadczającym przemocy.

Psycholog, specjalista pracy z rodziną Działu przyjmują:
poniedziałek, środa, czwartek 7.30 – 15.30
wtorek 7.30 – 17.30
piątek 7.30 – 13.30
(rejestracja telefoniczna: nr tel. 52 330 12 68)

Radca prawny przyjmuje:
wtorek 8:00 – 14:30
środa 8:00 – 12:30
czwartek 8:00 – 11:30
(osoby przyjmowane są wg kolejności zgłoszenia w dniu przybycia)

Aktualna oferta zajęć grupowych Działu Wsparcia Rodziny i Asysty Rodzinnej

 

Do zadań Działu Wsparcia Rodziny i Asysty Rodzinnej w szczególności należy:

 1. udzielanie poradnictwa specjalistycznego (pedagogicznego, psychologicznego, prawnego);
 2. prowadzenie pracy z rodzinami, w tym w szczególności z rodzinami przeżywającymi trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo  –   wychowawczej;
 3. organizowanie i prowadzenie dla osób/ rodzin spotkań, warsztatów, grup wsparcia i grup samopomocowych;
 4. podejmowanie działań wobec osób i rodzin dotkniętych przemocą;
 5. obsługa działalności Zespołu Interdyscyplinarnego oraz współpraca z nim w ramach kompetencji merytorycznej
 6. współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowymi, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
 7. organizowanie asysty rodzinnej (nowa forma wspierania rodziny przeżywającej trudności opiekuńczo-wychowawczej).

Asystent:

 • prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub miejscu wskazanym przez rodzinę
 • pracuje z rodziną za jej zgodą i z jej aktywnym udziałem
 • wspomaga rodzinę przede wszystkim: w podnoszeniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, prowadzeniu gospodarstwa domowego, zarządzaniu budżetem, zdobywaniu kwalifikacji zawodowych, w znalezieniu pracy, a także dopełnianiu spraw urzędowych

Praca asystenta jest procesem długofalowym, zmierzającym do usamodzielnienia rodzin i prawidłowego wypełniania przez nią funkcji opiekuńczo-wychowawczej.
W sprawie ustalenia możliwości wspierania rodziny przez asystenta należy kontaktować się z pracownikiem socjalnym właściwym wg miejsca zamieszkania. Szczegółowe zasady asysty rodzinnej określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2011 Nr 149 poz. 887 z późn. zm.).

Comments are closed.