MOPS Bydgoszcz

Karta Dużej Rodziny

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 22 października 2014 r. w sprawie realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej został wyznaczony do realizacji programu oraz przyznawania Karty Dużej Rodziny w mieście Bydgoszczy.

Zgodnie z Zarządzeniem, podmiotem właściwym do przyjmowania wniosków i wydawania Kart jest Referat Ewidencji Ludności Miasta Bydgoszczy – Biura Meldunkowe zgodne z miejscem zamieszkania wnioskodawcy.

Aby zapoznać się z Zarządzeniem – przejdź do Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Bydgoszczy (kliknij tutaj).

Procedura realizacji programu w mieście Bydgoszczy do pobrania (kliknij tutaj).

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o Karcie Dużej Rodziny – odwiedź portal Rodzina.gov.pl (kliknij tutaj).

UWAGA!

Opłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny od dnia 1 marca 2018 r. wynosi 9,40 zł.

Rodzic lub małżonek rodzica może na swoim urządzeniu mobilnym wyświetlać następujące Karty:
1. swoją,
2. drugiego rodzica lub małżonka,
3. dzieci.

Aby na urządzeniu rodziców były wyświetlane karty dzieci należy podać ich dane (imię, nazwisko, data urodzenia, numer PESEL lub numer dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL)w załączniku ZKDR-04 Informacja o osobach, które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych.

W załączniku tym podaje się numer telefonu komórkowego (musi to być telefon zarejestrowany w Polsce), na którym ma być wyświetlana Karta danego członka rodziny wielodzietnej oraz adres poczty elektronicznej. Na numer telefonu podany w tym załączniku wysłana zostanie wiadomość SMS z hasłem jednorazowym do aplikacji mKDR umożliwiającej korzystanie z Karty Dużej Rodziny w formie elektronicznej, a na adres e-mail – numer Karty tego członka rodziny (który będzie jednocześnie loginem do aplikacji mKDR) oraz link do sklepu, z którego będzie można pobrać aplikację – Google Play dla urządzeń działających w systemie Android lub App Store dla urządzeń działających w systemie IOS.

Jeżeli wnioskodawca wnioskuje o Kartę Dużej Rodziny w formie elektronicznej dla członka rodziny, który nie posiada telefonu oraz adresu poczty elektronicznej, może podać numer telefonu i adres e-mail innego członka rodziny (np. rodzica).

Ponadto w załączniku ZKDR-04 można podać również, jakie osoby będą mogły wyświetlać Kartę Dużej Rodziny danego członka rodziny. Na przykład dla dziecka można zaznaczyć, że ono, jako właściciel Karty, będzie mogło wizualizować ją na swoim urządzeniu, ale również wskazać rodziców, podając ich imiona, nazwiska i numery PESEL. Rodzic po zalogowaniu się do aplikacji będzie mógł wtedy wyświetlić oprócz swojej Karty, również Kartę tego dziecka. Rodzic będzie mógł wyświetlać Karty wszystkich członków rodziny (jeżeli w załącznikach ZKDR-04 wypełnianych dla członków rodziny, wskazano tego rodzica jako osobę uprawnioną do wyświetlania Kart tych osób). Dzieci na swoim urządzeniu mobilnym mogą wyświetlać jedynie swoje Karty.

Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny pobrać można z portalu rodzina.gov.pl, zakładka „Duża rodzina” (kliknij tutaj) lub z naszej strony internetowej (odnośniki poniżej).