MOPS Bydgoszcz

Karta Dużej Rodziny

Od 01.01.2019 r. prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku.

1) Rodzice lub małżonkowie rodziców, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek, zobowiązani są do podawania we wniosku dzieci, które mieli na utrzymaniu, jako członków rodziny wielodzietnej. Dla każdej osoby należy wypełnić część III wniosku dotyczącą członka rodziny wielodzietnej (strony 3 i 4 wniosku). Dzieci należy także wypisać na oświadczeniu o władzy rodzicielskiej.

2) W ocenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej aby możliwe było uznanie, że dziecko było na utrzymaniu rodzica (rodziców) lub małżonka rodzica, musi urodzić się żywe. Jeśli dziecko nie miało nadanego numeru PESEL (w szczególności dotyczy to dzieci, które urodziły się przed wprowadzeniem tego Rejestru), wnioskodawca powinien załączyć do wniosku dokument potwierdzający tożsamość tego dziecka lub akt urodzenia.

3) Zgodnie z treścią art. 4 ust. 2a ustawy o Karcie Dużej Rodziny prawo do posiadania Karty przysługuje dziecku, jeżeli w dniu składania wniosku o przyznanie Karty co najmniej troje dzieci w rodzinie wielodzietnej spełnia wymagania określone w niniejszej ustawie, tj. jest w wieku do ukończenia 18 roku życia albo jest w wieku do ukończenia 25 roku życia i kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o Karcie Dużej Rodziny – odwiedź portal (kliknij tutaj).

UWAGA!

Uprzejmie informujemy, że od 1 stycznia 2020 roku wnioskodawca ponosi opłatę za domówienie drugiego rodzaju Karty Dużej Rodziny, także w sytuacji, gdy o pierwszy rodzaj Karty zawnioskowano przez 1 stycznia 2018 r. Zwolnienie z opłaty, o której mowa w art. 13 ust. 1a ustawy o Karcie Dużej Rodziny, czyli możliwość bezpłatnego domówienia Karty elektronicznej do posiadanej Karty tradycyjnej, jeśli o Kartę tradycyjną zawnioskowano najpóźniej 31 grudnia 2017 r., obowiązywało jedynie do końca 2019 roku. Przyznanie drugiej formy Karty podlega opłacie w wysokości 9,21 zł za każdą domówioną Kartę.

Opłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny od dnia 1 marca 2019 r. wynosi 9,78 zł.

Należności można wpłacać w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy, ul. Ogrodowa 9 lub na rachunek bankowy nr:

28 1240 6452 1111 0010 4935 9746

z dopiskiem w tytule wpłaty: duplikat Karty Dużej Rodziny.

Rodzic lub małżonek rodzica może na swoim urządzeniu mobilnym wyświetlać następujące Karty:
1. swoją,
2. drugiego rodzica lub małżonka,
3. dzieci.

Wyznaczonym dniem dla obsługi interesantów Karty Dużej Rodziny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy przy ul. Ogrodowej 9 jest wtorek w godzinach 7:30 – 15:30

Aby na urządzeniu rodziców były wyświetlane karty dzieci należy podać ich dane (imię, nazwisko, data urodzenia, numer PESEL lub numer dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL)w załączniku ZKDR-04 Informacja o osobach, które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych.

W załączniku tym podaje się numer telefonu komórkowego (musi to być telefon zarejestrowany w Polsce), na którym ma być wyświetlana Karta danego członka rodziny wielodzietnej oraz adres poczty elektronicznej. Na numer telefonu podany w tym załączniku wysłana zostanie wiadomość SMS z hasłem jednorazowym do aplikacji mKDR umożliwiającej korzystanie z Karty Dużej Rodziny w formie elektronicznej, a na adres e-mail – numer Karty tego członka rodziny (który będzie jednocześnie loginem do aplikacji mKDR) oraz link do sklepu, z którego będzie można pobrać aplikację – Google Play dla urządzeń działających w systemie Android lub App Store dla urządzeń działających w systemie IOS.

Jeżeli wnioskodawca wnioskuje o Kartę Dużej Rodziny w formie elektronicznej dla członka rodziny, który nie posiada telefonu oraz adresu poczty elektronicznej, może podać numer telefonu i adres e-mail innego członka rodziny (np. rodzica).

Ponadto w załączniku ZKDR-04 można podać również, jakie osoby będą mogły wyświetlać Kartę Dużej Rodziny danego członka rodziny. Na przykład dla dziecka można zaznaczyć, że ono, jako właściciel Karty, będzie mogło wizualizować ją na swoim urządzeniu, ale również wskazać rodziców, podając ich imiona, nazwiska i numery PESEL. Rodzic po zalogowaniu się do aplikacji będzie mógł wtedy wyświetlić oprócz swojej Karty, również Kartę tego dziecka. Rodzic będzie mógł wyświetlać Karty wszystkich członków rodziny (jeżeli w załącznikach ZKDR-04 wypełnianych dla członków rodziny, wskazano tego rodzica jako osobę uprawnioną do wyświetlania Kart tych osób). Dzieci na swoim urządzeniu mobilnym mogą wyświetlać jedynie swoje Karty.

Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny pobrać można z portalu  (kliknij tutaj) lub z naszej strony internetowej (odnośniki poniżej).