MOPS Bydgoszcz

Projekt KLUCZ DO LEPSZEGO ŻYCIA

Szanowni Państwo, z ogromną przyjemnością pragniemy poinformować, iż Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy, w okresie od dnia 1 września 2021 roku do dnia 31 marca 2023 roku, realizował będzie projekt pn. „Klucz do lepszego życia”.

Intencją jest zaktywizowanie 30 kobiet w wieku 45+, zamieszkujących na terenie Miasta Bydgoszczy (w szczególności na obszarach objętych Gminnym Programem Rewitalizacji oraz zamieszkujące ulicę Saperów), nieaktywnych na rynku pracy, korzystających z pomocy społecznej (jednak powyższe nie jest główną determinantą), o niskich kwalifikacjach i deficytach społecznych, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, by w niedalekiej przyszłości mogły, bogatsze o nową wiedzę i umiejętności wkroczyć, bez kompleksów, na otwarty rynek pracy.

W oparciu o instrumenty aktywnej integracji, nieaktywne zawodowo Panie, które zakwalifikują się
do udziału w Projekcie, będą miały możliwość BEZPŁATNEGO uczestnictwa w następujących formach wsparcia:

 • aktywizacja społeczna, obejmująca:
  – warsztaty motywacyjno – integracyjne;
  – trening umiejętności i kompetencji społecznych;
  – poradnictwo psychologiczne;
 • aktywizacja zawodowa, w ramach której przewidziano:
  – indywidualną diagnozę potencjału zawodowego (IPD);
  – warsztaty aktywnego poszukiwania pracy;
  – warsztaty, w zakresie kreacji własnego wizerunku;
  – kurs podstawowej obsługi komputera , Internetu i urządzeń mobilnych;
  – liczne szkolenia i staże zawodowe;
 • Program Aktywności Lokalnej (PAL), oferujący:
  – warsztaty manualne z elementami integracji;
  – spotkania edukacyjne;
  – spotkania ewaluacyjne.

Dodatkowym atutem jest fakt, iż Uczestniczki będą otrzymywały stypendia szkoleniowe lub stażowe, w okresie trwania kursów / szkoleń / staży, tj.:

 • stypendium szkoleniowe, którego wysokość uzależniona jest od liczby godzin lub
 • stypendium stażowe, wypłacane po zakończonym miesiącu stażu, w wysokości oscylującej w granicach 1400 zł.

Ważnym jest, iż dla każdej Uczestniczki Projektu będzie zaplanowana indywidualna ścieżka reintegracji, uwzględniająca zdiagnozowane potrzeby i predyspozycje. W okresie realizacji Projektu Panie zostaną objęte ubezpieczeniem NNW, przewiduje się także zakup biletów jednorazowych, bądź doładowanie kart miejskich, umożliwiające transport do miejsc realizacji działań projektowych.

A co należy zrobić aby się zgłosić?

– To bardzo proste! Należy pobrać ze strony internetowej Formularz zgłoszeniowy Uczestnika Projektu (dostępny w formie załącznika), wypełnić go drukowanymi literami i dostarczyć do skrzynki podawczej w głównej siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy
ul. Ogrodowa 9, lub wysłać pocztą tradycyjną, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Klucz do lepszego życia”, pokój 47C. Dopuszczalne jest również przekazanie wypełnionego Formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem pracowników socjalnych z terenowych ośrodków pomocy społecznej. Po wstępnej, pozytywnej weryfikacji zgłoszenia, pracownik Projektu
„Klucz do lepszego życia” skontaktuje się z potencjalnymi Beneficjentami, informując o dalszej procedurze.

Wszystkie zainteresowanie Panie odsyłamy do zapoznania się z ofertą, przedstawioną na naszej witrynie internetowej: http://mopsbydgoszcz.pl/?page_id=8574

REKRUTACJA TRWA OD 01.09.2021r. DO 31.10.2021r. !!!

Gorąco zachęcamy do skorzystania z oferty projektu – liczba miejsc ograniczona.

O naszym Projekcie mówią:

* Projekt został złożony w konkursie Nr RPKP.09.01.01-IZ.00-04-318/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.1 Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT).