MOPS Bydgoszcz

Realizacja Programu Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych

Logo Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy przystąpił do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” -edycja 2020, który współfinansowany jest ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego. Program będzie realizowany od 1 października 2020r do 31 grudnia 2020r.
Celem Programu jest wsparcie społeczne w formie usług opiekuńczych osób niepełnosprawnych w wieku do 75 r.ż. z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r.o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych , jak również z orzeczeniami równoważnymi.
Ze wsparcia w ramach Programu mogą skorzystać osoby których dochód nie przekracza 400% obowiązującego od 1 października 2018 r. kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. dla osoby samotnie gospodarującej – 701 zł, dla osoby w rodzinie – 528 zł.
Łączna liczba godzin usług opiekuńczych świadczonych w ramach Programu wyniesie w okresie od 1 października 2020r. do 31 grudnia 2020r. 10.093 godzin. Całkowity koszt świadczonych usług opiekuńczych to kwota 205.897,20 złotych, w tym kwota dofinasowania w wysokości 26.520 złotych pochodząca ze środków Funduszu Solidarnościowego.
Usługi opiekuńcze świadczone będą około 90 osobom niesamodzielnym w miejscu ich zamieszkania. Zakres usług i wymiar godzin będzie określony indywidualnie przez pracownika socjalnego w porozumieniu z osobą niesamodzielną, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Usługi opiekuńcze będą świadczone na podstawie decyzji wydanej przez kierownika rejonowego ośrodka pomocy społecznej oraz zgodnie z indywidualnymi potrzebami osoby zainteresowanej w tym: pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, załatwianie spraw urzędowych opieka higieniczna, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.