MOPS Bydgoszcz

Przyjazny patrol

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

                  w Bydgoszczy

Rejonowy Ośrodek Pomocy Społecznej

                                                                        „ŚRÓDMIEŚCIE

Szanowni Państwo,

Informuję, że na mocy zawartych porozumień pomiędzy Prezydentem Miasta Bydgoszczy, Komendą Miejską Policji, Bydgoskim Ośrodkiem Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA”, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, podejmowane będą czynności dotyczące wizytowania w środowiskach zagrożonych oraz działania interwencyjne na terenie Miasta Bydgoszczy związane z realizacją programu „Przyjazny Patrol” od maja do grudnia 2018r.

W „Przyjaznych Patrolach” bierze udział nieumundurowany pracownik Wydziału Prewencji Komendy Policji w Bydgoszczy oraz pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy.

Przyjazny Patrol” podejmuje działania na podstawie informacji pozyskanych od patrolu interwencyjnego Policji, w szczególności gdy:

  • dziecko pozostawione jest bez opieki w domu lub poza nim (pozostawione, zagubione);

  • dziecko jest świadkiem bądź uczestnikiem sytuacji przemocy, w tym domowej;

  • inne sytuacje zagrażające bezpieczeństwu fizycznemu i psychicznemu dziecka.

Siedzibą pełnienia służby jest Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy ul. Iławska 24.

OSOBY, KTÓRE SĄ ŚWIADKAMI KRZYWDZENIA DZIECI POWINNY ZADZWONIĆ:

tel. całodobowy 997 tel. całodobowy 112

Przyjazny Patrol: telefon komórkowy 795 578 970

czynny w piątki i soboty godzinach od 17.00 do 1.00

Sporządziła: mgr Iwona Drzewianowska Podinspektor ROPS „ŚRÓDMIEŚCIE”