MOPS Bydgoszcz

Rodzina w Centrum

Dnia 22 września 2016r. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy Renata Dębińska wraz z innymi przedstawicielami Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie z terenu Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas uroczystego spotkania podpisała umowę partnerską z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu w sprawie realizacji projektu pod nazwą „Rodzina w Centrum”. Partnerem wiodącym projektu jest  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej poprzez zbudowanie jednego zintegrowanego systemu pomocy dla rodzin w województwie kujawsko-pomorskim. Działania w projekcie przyczynią się do rozwoju i poprawy dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, a tym samym zapewnią rodzinom możliwość lepszego funkcjonowania w przyszłości.

Projekt obejmuje swym zasięgiem Województwo Kujawsko – Pomorskie, realizowany jest od 1.07.2016r. do 30.06.2018r. i skierowany do (grupy docelowe):
-osób przebywających w pieczy zastępczej;
-osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą;
-osób opuszczających pieczę zastępczą;
-osób w rodzinach przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych (w tym rodziny objęte wsparciem asystenta rodziny);
-kandydatów do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej;
-osób prowadzących rodzinne domy dziecka;
-dyrektorów placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego;
-wolontariuszy;
-innych osób, których udział w projekcie jest niezbędny do skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w ramach projektu „Rodzina w Centrum” zaplanowano następujące formy wsparcia:
1. Specjalistyczne poradnictwo rodzinne:
-pedagogiczne,
-psychologiczne,
-psychiatryczne,
-prawne.
2. Mediacje rodzinne dla rodzin zastępczych i naturalnych
3. Terapia rodzinna/grupowa i indywidualna
4. Warsztaty 1-dniowe wzmacniające kompetencje rodzicielskie
5. Zajęcia animacyjne dla dzieci rodziców korzystających z warsztatów
6. Grupy wsparcia dla rodzin naturalnych i zastępczych
7. Szkolenia 1-dniowe dla wolontariuszy
8. Wyjazdy edukacyjne 5-cio dniowe wzmacniające więzi i relacje pomiędzy rodzicami i dziećmi
9. Superwizja rodzin zastępczych
10. Warsztaty dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą
11. Bony edukacyjne dla osób opuszczających pieczę zastępczą
12. Spotkania promujące rodzinną pieczę zastępczą

Osoby, chcące korzystać z poradnictwa lub innych form wsparcia realizowanych w ramach projektu, muszą spełniać niżej wymienione warunki formalne:
zamieszkiwać na terenie miasta Bydgoszcz;
przynależeć do grup docelowych projektu;
nie korzystać z takich samych form wsparcia jednocześnie w żadnym innym projekcie współfinansowanym przez Europejski Fundusz Społeczny;
osoby, które zostaną zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie, zobowiązane są do podpisania i przedłożenia wymienionych dokumentów:
– deklaracja udziału w projekcie
– formularz zgłoszeniowy
– oświadczenie w tym zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku
– inne dokumenty niezbędne do rozpoczęcia udziału w projekcie

Udział uczestników w projekcie jest bezpłatny. Rekrutacja uczestników jest ciągła i odbywa się na bieżąco.

W przypadku osób nieletnich pozostających w pieczy zastępczej dokumenty składa i podpisuje osoba sprawująca pieczę zastępczą.

Realizacja powyższych działań odbywać się będzie w siedzibie utworzonego na potrzeby projektu Centrum Wspierania Rodzin,
w Miejskim Ośrodku Pomocy  Społecznej w Bydgoszczy
przy ul. Toruńskiej 272, pokój nr 47 (I  p), telefon kontaktowy: (52) 330-12-92.

Planowane od 28 listopada 2016 r. dni i godziny otwarcia Centrum Wspierania Rodzin:
Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek w godzinach 13.00 – 19.00

Osoby do kontaktu: specjalista ds. wsparcia rodziny i pieczy zastępczej Aleksandra Krawczuk oraz Aleksander Samorski.
e-mail: rwc@mopsbydgoszcz.pl

Formularz zgloszeniowy uczestnika „Rodzina w Centrum”

 

logotypy