MOPS Bydgoszcz

Lepsze jutro

„Lepsze jutro” – informacja

W związku z zakończeniem 30.04.2020r. realizacji projektu „Lepsze jutro” (RPKP.09.03.02-04-0070/17) realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych w ramach RPO WKP 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego,…

Szkolenia podnoszące kompetencje zawodowe dla opiekunów osób niesamodzielnych oraz asystentów osobistych osób niepełnosprawnych w ramach projektu „Lepsze jutro”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy realizuje projekt „Lepsze jutro” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Do projektu poszukujemy 12 osób – kandydatów na opiekunów osób…