Klucz do lepszego życia

Projekt „Klucz do lepszego życia”

logo fundusze europejskie program regionalny , herb województwa kujawsko-pomorskiego , miasta bydgoszcz logo UE

Informujemy, że z dniem 1.04.2022r. zakończyliśmy rekrutację do projektu „Klucz do lepszego życia”. W przypadku otrzymania zgłoszenia po tym terminie, sytuacja będzie rozpatrywana indywidualnie.
Osoby do kontaktu: Marlena Neumann, Katarzyna Kulińska tel. 52/ 311 - 71 - 19


Wydłużenie rekrutacji do projektu „Klucz do lepszego życia”

Informujemy, że rekrutacja do projektu „Klucz do lepszego życia” została wydłużona na czas nieokreślony do momentu osiągnięcia odpowiedniej liczby uczestniczek. O ostatecznym zakończeniu rekrutacji Beneficjent poinformuje na stronie internetowej MOPS.

Serdecznie zapraszamy!


Informujemy, że w okresie od 01.09.2021r. do 31.03.2023r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy realizował będzie projekt „Klucz do lepszego życia”, który został złożony w konkursie Nr RPKP.09.01.01-IZ.00-04-318/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.1 Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT.
Projekt ma na celu zaktywizowanie 30 kobiet w wieku 45+ nieaktywnych na rynku pracy, przede wszystkim korzystających z pomocy społecznej, o niskich kwalifikacjach
i deficytach społecznych, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, na terenie miasta Bydgoszczy, a w szczególności na obszarach objętych Gminnym Programem Rewitalizacji oraz zamieszkujące ulicę Saperów.
Dodatkowo podkreślamy, że do projektu mogą zgłaszać się nie tylko kobiety korzystające z pomocy społecznej.

W oparciu o instrumenty aktywnej integracji nieaktywne zawodowo kobiety będą miały możliwość BEZPŁATNEGO uczestnictwa w następujących formach wsparcia:

 1. Aktywizacja społeczna
  • warsztaty motywacyjno- integracyjne
  • trening umiejętności i kompetencji społecznych
  • poradnictwo psychologiczne
 2. Aktywizacja zawodowa
  • indywidualna diagnoza potencjału zawodowego (IPD)
  • warsztaty aktywnego poszukiwania pracy
  • warsztaty w zakresie kreacji własnego wizerunku
  • kurs podstawowej obsługi komputera , Internetu i urządzeń mobilnych
  • szkolenia zawodowe
  • staże zawodowe
 3. Program Aktywności Lokalnej (PAL)
  • warsztaty manualne z elementami integracji
  • spotkania edukacyjne
  • spotkania ewaluacyjne/ empowerment

Dla każdej uczestniczki projektu będzie zaplanowana indywidualna ścieżka reintegracji, uwzględniająca zdiagnozowane potrzeby i predyspozycje. W okresie realizacji projektu uczestniczki zostaną objęte ubezpieczeniem NNW. Przewiduje się zakup biletów jednorazowych, bądź doładowania kart miejskich na dojazdy do miejsc realizacji działań projektowych. W okresie trwania szkoleń i staży uczestniczki będą otrzymywały stypendia szkoleniowe lub stażowe.

REKRUTACJA BĘDZIE TRWAŁA OD 01.09.2021r. DO 31.10.2021r.

CO ZROBIĆ, ŻEBY SIĘ ZGŁOSIĆ?

Należy pobrać ze strony internetowej Formularz zgłoszeniowy uczestnika projektu (załącznik), wypełnić go drukowanymi literami i dostarczyć do skrzynki podawczej w głównej siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy ul. Ogrodowa 9, 85-039 Bydgoszcz lub wysłać pocztą tradycyjną na powyższy adres, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Klucz do lepszego życia”, pokój 47C. Dopuszczalne jest również przekazanie wypełnionego Formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem pracowników socjalnych z rejonowych ośrodków pomocy społecznej.
Po wstępnej, pozytywnej weryfikacji zgłoszenia, pracownik projektu „Klucz do lepszego życia” skontaktuje się z potencjalnymi uczestnikami projektu i poinformuje o dalszej procedurze.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Osoby do kontaktu:

Koordynator projektu: Katarzyna Kulińska
Asystent koordynatora projektu: Marlena Neumann
telefon: tel. (52) 311 - 71 - 19
e-mail: klucz@mopsbydgoszcz.pl

A mówią o nas:


Source URL: https://mopsbydgoszcz.pl/strona/realizowane-programy/903-klucz-do-lepszego-zycia