Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Przewodniczący Zespołu:

Barbara Fryckowska

sekretariat tel.: (52) 311 72 50

fax:  (52) 311 72 57

e-mail: pzoon.bydgoszcz@mopsbydgoszcz.pl

ePUAP: /MopsBydgoszcz/PZOONBdg

Adres:
ul.  Toruńska 272
85-831 Bydgoszcz

Zespół czynny jest w godzinach:

 • poniedziałek, środa, czwartek – od 7:30 do 15:30
 • wtorek – od 7:30 do 17:30
 • piątek – od 7:30 do 13:30

 

Wejście od tyłu budynku – za parkingiem.


Polityka prywatności oraz plików cookies


 

 UWAGA !

Przedłużona ważność orzeczeń

Ustawa z dnia 19 grudnia 2023 r (Dz.U. poz. 2768 z dnia 22.12.2023 r.) ustala, że orzeczenia o niepełnosprawności lub jej stopniu, których okres ważności upłynął po 5 sierpnia 2023 r i przed 30 września 2024 zachowuje ważność do 30 września 2024, jednak nie dłużej niż do dnia, w którym nowe orzeczenie stanie się prawomocne.

Karta parkingowa zachowuje ważność na okres ważności orzeczenia.


 

Świadczenie wspierające

wszystkie informacje dotyczące ubiegania się o świadczenie wspierające

https://bip.bydgoszcz.uw.gov.pl/33/wojewodzki-zespol-ds-orzekania-o-niepelnosprawnosci.html

 

WAŻNOŚĆ ORZECZEŃ O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI PO PANDEMII


Prezydent podpisał 27 kwietnia 2023 r. ustawę z dnia 9 marca 2023r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023r., poz. 852), która wprowadza nowe terminy ważności orzeczeń o niepełnosprawności.  Przepisy dotyczące dat ważności orzeczeń (art. 10 oraz art. 23 – 26 ustawy)

wejdą w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw, (dzień ogłoszenia 5 maja 2023r.) zgodnie z art. 28 pkt. 2 wyżej wymienionej ustawy.

Ważność orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności:

Zgodnie z Ustawą orzeczenia o niepełnosprawności lub jej stopniu, których okres ważności upłynąłby:

 • do 31 grudnia 2020 r. – zachowują ważność do 31 grudnia 2023r.,

 • w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. – zachowują ważność do
  31 marca 2024r.,

 • w okresie od 1 stycznia 2022 r. do dnia, który poprzedzi wejście w życie tych przepisów (wejdą w życie po 3 miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw) zachowają ważność do 30 września 2024r.


Wszystkie orzeczenia będą jednak ważne nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.


 

Ważność kart parkingowych

Karty parkingowe dla osób indywidualnych zachowają ważność wedle identycznych zasad i terminów jak orzeczenia o niepełnosprawności podanych wyżej (art. 24 ust. 1). Jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.

Natomiast karty parkingowe dla placówek (art. 24 ust. 2), których ważność była przedłużana automatycznie na podstawie tzw. ustawy covidowej, zachowają ważność do 31 marca 2024r.

Z przepisów tych wynika, że świadczenia z pomocy społecznej będą przyznane na identyczny okres, co ważność orzeczenia.

 

Karta parkingowa dla osoby niepełnosprawnej:

Kartę parkingową wydaje się na wniosek osoby niepełnosprawnej.

Wniosek składa się do wybranego przewodniczącego powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Osoba niepełnosprawna składa wniosek osobiście z wyjątkiem:

 • osoby, która nie ukończyła 18 roku życia, za którą wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów,
 • osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, za którą wniosek składa jeden z rodziców,
 • osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, za którą wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez Sąd.

UWAGA:

 1. Do każdego wniosku należy dołączyć dowód dokonania opłaty za wydanie karty parkingowej w wysokości 21 zł i kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.

 2. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na przesłanie korespondencyjne tychże dokumentów należy poinformować o tym pracowników Zespołu telefonicznie: 52 311 72 50 lub listownie, na adres Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Bydgoszczy, ul. Toruńska 272, 85-831 Bydgoszcz.

 

UWAGA !

Osoba niepełnosprawna posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wydane na czas określony może wystąpić z wnioskiem o wydanie orzeczenia o ponowne ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, nie wcześniej niż 30 dni przed upływem ważności posiadanego orzeczenia.
Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 23 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U.  Nr 224, poz. 1803).

Informacje ogólne o Zespole

Powiatowy  Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnoprawności w Bydgoszczy został  powołany w dniu 30 czerwca 1999 r.,  Zarządzeniem Nr 28/99  Prezydenta Miasta Bydgoszczy.

Dnia 8 września 2003 r. Zarządzeniem Nr 358/03 Prezydenta Miasta Bydgoszczy zmieniona została nazwa  Powiatowego Zespołu ds.Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, na Powiatowy Zespół ds. Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Bydgoszczy.

Na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy   z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym    /Dz. U. z 2001 r., Nr  142, poz. 1592  z późn. zm. / i art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób  niepełno sprawnych  /Dz. U. z 2008  r., Nr 14, poz. 92/ Miasto Bydgoszcz i Powiat Bydgoski zawarły porozumienie na realizację zadań publicznych.

Powiatowy Zespól rozpatruje wnioski osób zamieszkałych na terenie Miasta Bydgoszczy oraz mieszkańców Powiatu Bydgoskiego.

Łagodne podjazdy, windy, poręcze i inne udogodnienia pozwalają na swobodne poruszanie się osobom niepełnosprawnym.

Powiatowy Zespół  ds. Orzekania o Niepełnosprawności obsługuje zainteresowanych  w sposób rzetelny   oraz  sprawny. Dzięki  wysoko kwalifikowanej kadrze obsługi administracyjnej, kilkunastu zatrudnionych lekarzy specjalistów oraz doradców zawodowych, psychologów, pracowników socjalnych i pedagogów, posiadających stosowne  certyfikaty   rządowe obsługa każdego petenta odbywa się profesjonalnie.


Powiatowy Zespół orzeka  do celów p o z a r e n t o w y c h, takich jak :

 • odpowiedniego zatrudnienia,
 • szkolenia w celu przystosowania do pracy na stanowiskach dla niepełnosprawnych,
 • zatrudnienia w zakładzie aktywności zawodowej,
 • uczestnictwa w terapii zajęciowej,
 • konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne,  środki pomocnicze  oraz pomoce techniczne, ułatwiające funkcjonowanie osoby niepełnosprawnej,
 • korzystania z systemu środowiskowego wsparcia  w samodzielnej egzystencji przez co rozumie się korzystanie z ulg socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych  świadczonych przez sieć instytucji pomocy społecznej, organizacje pozarządowe oraz inne placówki,
 • konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy   innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji,
 • konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna  dziecka w procesie  jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
 • uzyskania stosownych przywilejów w ruchu drogowym.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wydaje:

 • Orzeczenia o niepełnosprawności dla osób, które nie ukończyły 16 roku życia,
 • Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dal osób, które ukończyły 16 rok życia,
 • Orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień dla osób, które posiadają orzeczenia o inwalidztwie lub nie zdolności do pracy, o których mowa w art. 5 i 62 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.
 • Legitymacje osób niepełnosprawnych.
 • Karty Parkingowe

Informacje dla ubiegających się o orzeczenie lub legitymację

Orzeczenie dla osób, które nie ukończyły 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności

Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia zaliczane są do osób niepełnosprawnych, jeżeli maja naruszona sprawność fizyczna lub psychiczna o przewidywanym okresie trwania 2 miesięcy, z powodu wady wrodzonej, długotrwałej  choroby lub uszkodzenia organizmu, powodującą konieczność zapewnienia im całkowitej opieki lub pomocy. W zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych w sposób przewyższających wsparcie potrzebne osobie w danym wieku.

Wymagane dokumenty

Złożenie pisemnego wniosku o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności przez przedstawiciela ustawowego dziecka;

Przedłożenie zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka wystawionego przez lekarza leczącego  (na obowiązującym druku, które jest ważne przez 30 dni od daty wystawienia);

Dołączenie dokumentów medycznych potwierdzających uszkodzenie sprawności organizmu dziecka, tj. kart informacyjnych z pobytów w szpitalu, badania specjalistyczne, np. wynik badania psychologicznego, konsultacje specjalistyczne, wyniki opisowe badań, tj. RTG, EEG, EMG, KT, MR, USG, wyniki badań laboratoryjnych, kartoteki oraz inne posiadane dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie niepełnosprawności dziecka (oryginały i kserokopie w celu uwierzytelnienia);

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – wymagane dokumenty

W celu uzyskania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osoby po  16 roku życia wymagane jest:

Złożenie pisemnego wniosku o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności przez osobę zainteresowaną;

Przedłożenie zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia wystawionego przez lekarza   leczącego (na obowiązującym druku, które jest ważne przez 30 dni od daty wystawienia);

Dołączenie innych dokumentów medycznych potwierdzających uszkodzenie sprawności organizmu osoby zainteresowanej, tj. kart informacyjnych  z pobytów w szpitalu, badania specjalistyczne, np. wynik badania psychologicznego, konsultacje specjalistyczne, wyniki opisowe badań, tj. RTG, EEG, EMG, KT, MR, USG, wyniki badań laboratoryjnych (oryginały i kserokopie w celu uwierzytelnienia), kartoteki oraz inne posiadane dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie stopnia niepełnosprawności;

Orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień – wymagane dokumenty

W celu uzyskania orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień wymagane jest:

Złożenie pisemnego wniosku o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg  i uprawnień Dołączenie innych dokumentów medycznych potwierdzających uszkodzenie sprawności organizmu mogących mieć wpływ na określenie wskazań oraz zakresu  i rodzaju ograniczeń uprawniających do ulg  i uprawnień (oryginały i kserokopie  w celu uwierzytelnienia);

Dołączenie ważnego orzeczenia o grupie inwalidzkiej lub niezdolności do pracy wydanego przez ZUS lub KRUS (oryginał i kserokopia w celu uwierzytelnienia).

 

Orzeczenie jest podstawą do korzystania z systemu ulg i uprawnień przysługujących osobom niepełnosprawnym. Potwierdzeniem posiadania orzeczenia jest legitymacja osoby niepełnosprawnej.

Legitymację dokumentującą niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności wydaje się na wniosek osoby niepełnosprawnej. Formularz wniosku znajdą Państwo w zakładce „Wnioski”.

Wniosek z załączoną jedną fotografię o wymiarach 35 mm x 45 mm, odzwierciedlającą aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiającą tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami składa się do przewodniczącego powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu osoby niepełnosprawnej w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych lub siedzibę placówki.

Organem uprawnionym do jej wydania jest właściwy miejscowo powiatowy/miejski zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności. Legitymacja zawiera imię i nazwisko osoby niepełnosprawnej, jej numer PESEL (co zapobiega konieczności wymiany legitymacji w sytuacji zmiany nazwiska), termin ważności oraz symbol przyczyny i stopień niepełnosprawności wpisywane odpowiednio do legitymacji na wniosek osoby zainteresowanej lub przedstawiciela ustawowego tej osoby. Zarówno symbol przyczyny jak i stopień niepełnosprawności są wpisywane do legitymacji pod postacią QR kodu, co gwarantuje pełną ochronę tych danych jako szczególnie wrażliwych.

Stopień niepełnosprawności oraz symbol przyczyny niepełnosprawności wpisuje się w legitymacji wyłącznie na wniosek osoby niepełnosprawnej.

Powiatowy zespół wystawia legitymację dokumentującą niepełnosprawność wyłącznie na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia wydawanego przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności. Ta sama zasada dotyczy wystawiania legitymacji dokumentującej stopień niepełnosprawności, którą powiatowy zespół wystawia wyłącznie na podstawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień, wydawanego przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Podstawą wydania każdej z legitymacji jest ostatnie prawomocne orzeczenie o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności albo o wskazaniach do ulg i uprawnień. Orzeczeniem prawomocnym jest orzeczenie od którego nie wniesiono odwołania albo co do którego strona zrzekła się prawa do wniesienia odwołania i wreszcie wyroku sądu, od którego nie wniesiono środka zaskarżenia.

Legitymacje wystawione przed dniem 1 września br. zachowują ważność na czas w nich określony. Nie ma potrzeby wymieniać legitymacji do czasu upływu terminu ich ważności.

Wnioskodawca ma prawo do wystawienia duplikatu legitymacji. Duplikat może być wystawiony wyłącznie do legitymacji wystawionej od 1 września br. Za wydanie takiego duplikatu powiatowy zespół pobiera opłatę w kwocie 15 zł.

Legitymacje wydawane są na okres ważności orzeczenia, nie dłużej jednak niż na okres:

 1. 5 lat – w przypadku legitymacji dokumentujących niepełnosprawność;

 2. 10 lat – w przypadku legitymacji dokumentujących stopień niepełnosprawności wystawionych osobom, które nie ukończyły 60 roku życia.

Ważne: W przypadku osób, które ukończyły 60 rok życia legitymację wydaje się na okres ważności orzeczenia stanowiącego podstawę do wydania legitymacji bez ograniczeń czasowych, takich jak w przypadku legitymacji dokumentujących niepełnosprawność oraz stopień niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 60 roku życia. W przypadku tych osób niepełnosprawnych możliwe jest wydanie legitymacji na stałe.

Z dniem 1 września 2017 r. zmianie uległ wzór blankietu legitymacji.

Wzór legitymacji dokumentującej stopień niepełnosprawności

Wzór legitymacji dokumentującej stopień niepełnosprawności

Wzór legitymacji dokumentującej stopień niepełnosprawności

 Wzór legitymacji dokumentującej niepełnosprawność

Wzór legitymacji dokumentującej niepełnosprawność

Wzór legitymacji dokumentującej niepełnosprawność

 

Opłata za wydanie duplikatu legitymacji 15 zł.

Mieszkańcy Bydgoszczy
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul. Ogrodowa 9
85-043 Bydgoszcz
Nr konta:  28 1240 6452 1111 0010 4935 9746

Mieszkańcy Powiatu Bydgoskiego
Starostwa Powiatowe w Bydgoszczy
Ul. Konarskiego 1-3
85-066 Bydgoszcz
Nr konta: 55 1020 1462 0000 7302 0317 1113

 

KARTY PARKINGOWE

Od dnia 1 lipca 2014 r., na mocy przepisów ustawy z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 1446), zmianie uległy zasady wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych.

Od dnia 1 lipca 2014 roku organem wydającym kartę parkingową staje się przewodniczący powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności w Bydgoszczy.

Dla mieszkańców Bydgoszczy oraz Powiatu Bydgoskiego właściwym jest: Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Bydgoszczy, zlokalizowany przy ul. Toruńskiej 272, 85-831 Bydgoszcz.

Od dnia 1 lipca 2014 r. karta parkingowa wydawana jest wyłącznie na czas określony. Karta parkingowa wydawana jest na okres ważności orzeczenia jednak nie dłużej niż na okres 5 lat.

Uwaga: Jeżeli orzeczenie uprawniające do karty parkingowej zostało wydane na czas nieokreślony (bezterminowo) albo na okres dłuższy niż 5 lat to i tak karta parkingowa zostanie wydana wyłącznie na okres 5 lat od dnia jej wydania. Jeżeli orzeczenie po dniu 1 lipca zostanie wydane na czas nieokreślony to karta parkingowa straci swoją ważność po 5 latach. Ale w tym przypadku aby uzyskać kolejną kartę wystarczy złożenie wniosku o jej wydanie, nie będzie potrzebne nowe orzeczenie.

KARTY PARKINGOWE DLA OSÓB INDYWIDUALNYCH

Uprawnienia do karty parkingowej zachowają jedynie osoby niepełnosprawne ze znacznym stopniem niepełnosprawności, posiadające w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności jeden z trzech symboli przyczyny niepełnosprawności: 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu)  lub 10-N (choroby neurologiczne) oraz zawierające wskazanie o spełnieniu przesłanek uprawniających do uzyskania karty parkingowej. Osoby posiadające tego rodzaju orzeczenia uzyskają kartę parkingową bez konieczności ponownego orzekania się – na podstawie dotychczasowego orzeczenia.

Od dnia 1 lipca 2014 r. karta parkingowa będzie wydawana wyłącznie:

 1. osobie niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności (na podstawie wydanego od dnia 1 lipca 2014 r. orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień) mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.
  Przy czym w przypadku osób zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, wskazanie do karty parkingowej będą mogły uzyskać wyłącznie osoby mające zarówno znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się jak i przyczynę niepełnosprawności oznaczoną symbolem 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub  10-N (choroba neurologiczna);
 2. osobie niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia (na podstawie wydanego od dnia 1 lipca 2014 r. orzeczenia o niepełnosprawności) mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Kartę parkingową wydaje się na wniosek osoby niepełnosprawnej. Formularz wniosku znajdą Państwo w zakładce „Wnioski”.

Wniosek składa się do przewodniczącego powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu osoby niepełnosprawnej w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych lub siedzibę placówki.

Osoba niepełnosprawna składa wniosek osobiście z wyjątkiem:

 1. osoby, która nie ukończyła 18. roku życia, za którą wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów;
 2. osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, za którą wniosek składa jeden z rodziców;
 3. osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, za którą wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd.

Wniosek jest podpisywany przez wnioskodawcę. W przypadku złożenia wniosku przez osoby, które nie ukończyły 18 roku życia oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie lub częściowo, podpis składa odpowiednio jeden z rodziców, opiekun lub kurator. W przypadku braku możliwości złożenia podpisu, przewodniczący zespołu zamieszcza we wniosku adnotację o braku możliwości złożenia podpisu przez wnioskodawcę.

Do wniosku osoby niepełnosprawnej dołącza się:

 1. jedną fotografię o wymiarach 35 mm x 45 mm, odzwierciedlającą aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiającą tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami;
 2. dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej (21 zł);
 3. w przypadku złożenia wniosku przez osoby które nie ukończyły 18 roku życia oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie, składa się oświadczenie o posiadaniu prawa do sprawowania odpowiednio władzy rodzicielskiej, opieki lub kurateli.

Składając wniosek przedstawia się do wglądu oryginał prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg  i uprawnień wraz ze wskazaniem do karty parkingowej.

Osoba niepełnosprawna odbiera kartę parkingową osobiście, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość albo przez ustanowionego pełnomocnika po okazaniu przez niego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz pisemnego pełnomocnictwa do odbioru karty. Osoba odbierająca kartę parkingową potwierdza jej odbiór.

W przypadku braku możliwości złożenia podpisu, przewodniczący zespołu zamieszcza we wniosku adnotację o braku możliwości złożenia podpisu.

Kartę parkingową wydaną:

 1. osobie, która nie ukończyła 18. roku życia, odbiera jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów,
 2. osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, odbiera jeden z rodziców,
 3. osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osobie ubezwłasnowolnionej częściowo, odbiera odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd – po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i oświadczeniu o prawie do sprawowania odpowiednio władzy rodzicielskiej, opieki lub kurateli.

Opłata za wydanie Karty Parkingowej wynosi 21 zł.

Mieszkańcy Bydgoszczy
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul. Ogrodowa 9
85-043 Bydgoszcz
Nr konta:  28 1240 6452 1111 0010 4935 9746

Mieszkańcy Powiatu Bydgoskiego
Starostwa Powiatowe w Bydgoszczy
Ul. Konarskiego 1-3
85-066 Bydgoszcz
Nr konta: 55 1020 1462 0000 7302 0317 1113

Wnioski o wydanie karty parkingowej należy składać w terminie po 14 dniach od daty odbioru orzeczenia.

DODATKOWE INFORMACJE

Wydawana karta parkingowa jest wystawiona na osobę niepełnosprawną. Korzystając z przywilejów wynikających z posiadania karty parkingowej, osoba niepełnosprawna może kierować pojazdem, lub może być wieziona przez innego kierowcę, innym pojazdem. Kierowca tego pojazdu, w momencie przewożenia osoby niepełnosprawnej przejmuje wszystkie przywileje właściciela karty.

 1. Kartę parkingową wykładamy w przedniej części samochodu, stroną z numerem oraz datą ważności (a nie stroną ze zdjęciem).
 2. Karta obowiązuje na terenie naszego kraju, oraz w krajach Unii Europejskiej.
  Kierowca pojazdu oznakowanego tą kartą może parkować pojazd na miejscach parkingowych oznakowanych znakiem drogowym: na niebieskim tle wózek inwalidzki i tzw. koperta
 3. Karta parkingowa uprawnia do niestosowania się do poniższych dziewięciu znaków drogowych:
  Karta parkingowa uprawnia do niestosowania się do poniższych dziewięciu znaków drogowych:
  Karta parkingowa uprawnia do niestosowania się do poniższych dziewięciu znaków drogowych:
  Objaśnienia znaków:
  B-1    – „zakaz ruchu w obu kierunkach”
  B-3    – „zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z wyjątkiem motocykli jednośladowych”
  B-3a  – „zakaz wjazdu autobusów”
  B-4    – „zakaz wjazdu motocykli”
  B-10  – „zakaz wjazdu motorowerów”
  B-35  – „zakaz postoju”
  B-37  – „zakaz postoju w dni nieparzyste”
  B-38  – „zakaz postoju w dni parzyste”
  B-39  – „strefa ograniczonego postoju”

Karta parkingowa co do zasady nie zwalnia z opłat za parkowanie.

KARTY PARKINGOWE DLA PLACÓWEK

Od dnia 1 lipca 2014 r., na mocy przepisów ustawy z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 1446), zmianie ulegają zasady wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych.
Od dnia 1 lipca 2014 roku organem wydającym kartę parkingową staje się przewodniczący powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności w Bydgoszczy zlokalizowany   przy ul. Toruńskiej 272, 85-831 Bydgoszcz.

Ważne: Od dnia 1 lipca 2014 r. opłata za wydanie karty parkingowej wynosi 21 zł.

Od dnia 1 lipca 2014 r. o wydanie karty parkingowej mogą występować placówki zajmujące się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się [Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2014r. (Dz. U. z 2014r., poz. 818) w sprawie rodzaju placówek uprawnionych do uzyskania karty parkingowej). Nowe karty parkingowe dla placówek wydawane będą maksymalnie na okres 3 lat.
Kartę parkingową wydaje się na wniosek placówki. Wniosek placówki składa osoba upoważniona do jej reprezentowania. We wniosku placówki miejsce oznaczone „wzór podpisu” pozostawia się niewypełnione.

Do wniosku placówki dołącza się:

 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej (21 zł);
 • oświadczenie o posiadaniu upoważnienia do reprezentowania placówki;
 • oświadczenie o prowadzeniu przez placówkę działalności w zakresie opieki, rehabilitacji lub edukacji osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się i uprawnieniu do uzyskania karty parkingowej.
 • do wglądu – dowód rejestracyjny pojazdu placówki.
 • W przypadku spełnienia warunków do otrzymania karty parkingowej, przewodniczący zespołu ma w terminie 30 dni poinformować o dacie wydania karty a nie wydać kartę w tym terminie

Osoba upoważniona do reprezentowania placówki odbiera kartę parkingową osobiście po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i oświadczeniu o posiadaniu upoważnienia do reprezentowania placówki oraz potwierdza odbiór karty parkingowej. W przypadku braku możliwości złożenia podpisu, przewodniczący zespołu zamieszcza we wniosku adnotację o braku możliwości złożenia podpisu.

Opłata za wydanie Karty Parkingowej wynosi 21 zł.

Mieszkańcy Bydgoszczy
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul. Ogrodowa 9
85-043 Bydgoszcz
Nr konta:  28 1240 6452 1111 0010 4935 9746

Mieszkańcy Powiatu Bydgoskiego
Starostwa Powiatowe w Bydgoszczy
Ul. Konarskiego 1-3
85-066 Bydgoszcz
Nr konta: 55 1020 1462 0000 7302 0317 1113

Wnioski o wydanie karty parkingowej należy składać w terminie po 14 dniach od daty odbioru orzeczenia.

 DODATKOWE INFORMACJE

Wydawana karta parkingowa jest wystawiona na osobę niepełnosprawną. Korzystając z przywilejów wynikających z posiadania karty parkingowej, osoba niepełnosprawna może kierować pojazdem, lub może być wieziona przez innego kierowcę, innym pojazdem. Kierowca tego pojazdu, w momencie przewożenia osoby niepełnosprawnej przejmuje wszystkie przywileje właściciela karty.

 1. Kartę parkingową wykładamy w przedniej części samochodu, stroną z numerem oraz datą ważności (a nie stroną ze zdjęciem).
 2. Karta obowiązuje na terenie naszego kraju, oraz w krajach Unii Europejskiej.
  Kierowca pojazdu oznakowanego tą kartą może parkować pojazd na miejscach parkingowych oznakowanych znakiem drogowym: na niebieskim tle wózek inwalidzki i tzw. koperta
 3. Karta parkingowa uprawnia do niestosowania się do poniższych dziewięciu znaków drogowych:
  Karta parkingowa uprawnia do niestosowania się do poniższych dziewięciu znaków drogowych:
  Karta parkingowa uprawnia do niestosowania się do poniższych dziewięciu znaków drogowych:
  Objaśnienia znaków:
  B-1    – „zakaz ruchu w obu kierunkach”
  B-3    – „zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z wyjątkiem motocykli jednośladowych”
  B-3a  – „zakaz wjazdu autobusów”
  B-4    – „zakaz wjazdu motocykli”
  B-10  – „zakaz wjazdu motorowerów”
  B-35  – „zakaz postoju”
  B-37  – „zakaz postoju w dni nieparzyste”
  B-38  – „zakaz postoju w dni parzyste”
  B-39  – „strefa ograniczonego postoju”

Karta parkingowa co do zasady nie zwalnia z opłat za parkowanie.

Formularz wniosku znajdą Państwo w zakładce „Wnioski”.

PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012r., poz. 1137 ze zmianami).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014r. (Dz. U. z 2014r. poz. 870).


Source URL: https://mopsbydgoszcz.pl/strona/908-powiatowy-zespol-ds-orzekania-o-niepelnosprawnosci