MOPS Bydgoszcz

Aktywny Samorząd 2017

logo pfron

logo MOPS w Bydgoszczy

Program „Aktywny samorząd” to ważny krok w kierunku wydajniejszej polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych. Głównym celem programu jest zmniejszenie lub wyeliminowanie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Wnioski są dostępne w Dziale Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy przy ulicy Toruńskiej 272, oraz na stronie internetowej: www.mopsbydgoszcz.pl, w zakładce Wnioski – Dział Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wnioskodawcy – osoby niepełnosprawne

Na co można uzyskać pomoc finansową:

Moduł I:

  • Obszar A Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

  • Obszar A Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

  • Obszar B Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

  • Obszar B Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

  • Obszar C Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

  • Obszar C Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,

  • Obszar C Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której

  • zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),

  • Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

Terminy

Moduł I:

03.04.2017r. – 30.08.2017r.

Moduł II

semestr letni:

06.03.2017r. – 30.03.2017r.

semestr zimowy:

04.09.2017r. – 30.09.2017

Maksymalna kwota dofinansowania w ramach modułu I wynosi, w przypadku:

1) Obszaru A:

a) w Zadaniu nr 1 – 5.000 zł,

b) w Zadaniu nr 2 – 2.100 zł, w tym:

– dla kosztów kursu i egzaminów – 1.500 zł,

– dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza

miejscowością zamieszkania wnioskodawcy (koszty związane z zakwaterowaniem,

wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) – 600 zł;

2) Obszaru B:

a) w Zadaniu nr 1:

– dla osoby niewidomej – 20.000 zł, z czego na urządzenia brajlowskie 12.000 zł,

– dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku – 8.000 zł,

– dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych – 5.000 zł,

b) w Zadaniu nr 2:

– dla osoby głuchoniewidomej – 4.000 zł,

– dla pozostałych adresatów obszaru – 2.000 zł,

z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach,

maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku

wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia;

3) Obszaru C:

a) w Zadaniu nr 2 – 2.000 zł,

b) w Zadaniu nr 3 dla protezy na III poziomie jakości, przy amputacji:

– w zakresie ręki – 9.000 zł,

– przedramienia – 20.000 zł,

– ramienia i wyłuszczeniu w stawie barkowym – 26.000 zł,

– na poziomie podudzia – 14.000 zł,

– na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 20.000 zł,

– uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 25.000 zł,

z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w wyjątkowych przypadkach

i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV

(dla zdolności do pracy wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez eksperta

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

c) w Zadaniu nr 4 – do 30% kwot, o których mowa w lit. b,

d) w Zadaniu nr 3 i nr 4 dla refundacji kosztów dojazdu beneficjenta programu

na spotkania z ekspertem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub kosztów dojazdu eksperta Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na spotkania z beneficjentem programu –

w zależności od poniesionych kosztów, nie więcej niż 200 zł;

4) Obszaru D – 200 zł miesięcznie, nie więcej niż 2.400 zł w ciągu roku – tytułem kosztów

opieki nad jedną (każdą) osobą zależną.

10. W ramach modułu II kwota dofinansowania poniesionych kosztów nauki, dotyczących

semestru/półrocza objętego dofinansowaniem, wynosi w przypadku:

1) dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – do 1.000 zł;

2) dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.000 zł;

3) opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie

realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) – niezależnie

od daty poniesienia kosztów, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 3.000 zł jest

możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu

wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony, nie więcej niż o:

1) 700 zł – w przypadkach, które określi realizator programu;

2) 500 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza

miejscem zamieszkania;

3) 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada aktualną (ważną) Kartę Dużej Rodziny;

4) 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch

(lub więcej) kierunkach studiów/nauki.

Wyliczona kwota dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne) ulega zmniejszeniu o 300 zł w przypadku, gdy wnioskodawca

po pomyślnym ukończeniu nauki objętej w ramach programu dofinansowaniem ze środków

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie danej formy

edukacji na poziomie wyższym, ponownie rozpoczyna lub kontynuuje naukę w ramach takiej

samej formy edukacji na poziomie wyższym chyba, że wnioskodawca:

1) ubiega się o dofinansowanie semestru/półrocza danej formy edukacji na poziomie

wyższym, jaki dotychczas nie był objęty dofinansowaniem ze środków Państwowego

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; albo

2) jednocześnie pobiera naukę na dwóch kierunkach w ramach tej samej formy edukacji

na poziomie wyższym,

wówczas zmniejszenie kwoty dofinansowania kosztów nauki (czesne) – nie obowiązuje.

Pomoc w module II w formie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia, o którym mowa

w ust. 10 pkt 1 i ust. 13, ma charakter progresywny i motywacyjny. Wysokość dodatku dla

każdego wnioskodawcy jest uzależniona od jego postępów w nauce i wynosi:

1) do 25% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku

pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji

na poziomie wyższym, w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 50%

wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku;

2) do 50% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku

pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji

na poziomie wyższym;

3) do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku

pobierania nauki na kolejnym, trzecim roku danej formy edukacji na poziomie wyższym;

4) do 100% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku

pobierania nauki w kolejnych latach (od czwartego roku) danej formy edukacji

na poziomie wyższym,

przy czym studenci studiów II stopnia i uczestnicy studiów doktoranckich mogą otrzymać

dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.

Wnioskodawca, który w okresie objętym dofinansowaniem, z przyczyn innych niż

niezależnych od niego (np. stan zdrowia) – nie uczęszczał na zajęcia objęte planem/

programem studiów/nauki, a w przypadku przewodu doktorskiego – nie realizował

przewodu doktorskiego zgodnie z przyjętym harmonogramem, zobowiązany jest do zwrotu

kwoty dofinansowania kosztów nauki w tym semestrze/półroczu.

W przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów

doktoranckich, przysługuje wyłącznie dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie

przewodu doktorskiego.

Udział własny wnioskodawcy jest wymagany w poniższych zadaniach:

1) w module I wynosi co najmniej:

a) 10% ceny brutto zakupu/usługi w ramach Obszaru B, Zadanie nr 1, Obszaru C

Zadania: nr 3 i nr 4,

b) 15% ceny brutto zakupu/usługi w ramach Obszaru A, Zadanie nr 1 oraz Obszaru D,

c) 25% ceny brutto zakupu/usługi w ramach Obszaru A: Zadanie nr 2;

2) w module II – w zakresie kosztów czesnego:

a) 15% wartości czesnego – w przypadku przyznania dofinansowania, o którym mowa

w ust. 10 pkt 3 dla zatrudnionych beneficjentów programu, którzy korzystają

z pomocy w ramach jednej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym

kierunku),

b) 65% wartości czesnego – w przypadku przyznania dofinansowania, o którym mowa

w ust. 12 dla zatrudnionych beneficjentów programu, którzy jednocześnie korzystają

z pomocy w ramach więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym (więcej

niż jeden kierunek) – warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia

na poziomie wyższym (drugiego i kolejnych kierunków),

z zastrzeżeniem, iż z obowiązku wniesienia ww. udziału własnego w module II zwolniony

jest wnioskodawca, gdy wysokość jego przeciętnego miesięcznego dochodu nie

przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.

W sytuacji, gdy łączna wartość uzyskanego dofinansowania ze środków Państwowego

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu przekracza kwotę

10.000 zł, wymagane jest zabezpieczenie udzielonego dofinansowania w formie określonej

przez realizatora programu.