MOPS Bydgoszcz

Dział Realizacji Świadczeń

Kierownik: Jolanta Malak
Zastępca Kierownika: Agata Surmacz
52 330 12 61

Kontakt z Działem:
52 330 12 60
52 330 12 62
52 330 12 63

drspr@mopsbydgoszcz.pl

Adres:
ul. Toruńska 272
85-831 Bydgoszcz
I piętro pok. Nr 43-45

Adres do korespondencji:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Dział Realizacji Świadczeń
ul. Ogrodowa 9, 85-039 Bydgoszcz

Do zadań działu należy:

Pokój nr 43 – tel. 52 330 12 60

 • Koordynacja i rozliczanie usług pogrzebowych dla podopiecznych MOPS,

 • Współpraca z przedszkolami i szkołami w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży,

 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz rozliczanie zleconych zadań,

 • Rozliczenia finansowe z domami pomocy społecznej poza Bydgoszczą,

 • Porozumienia z innymi gminami, PCPR i MOPS w sprawie umieszczeń dzieci w pieczy zastępczej i ośrodkach wsparcia oraz prowadzenie w tym zakresie rozliczeń finansowych,

 • Realizacja pomocy dla rodzin zastępczych oraz usamodzielnianych wychowanków opuszczających pieczę zastępczą oraz inne placówki

 • Rozliczenia finansowe mieszkań chronionych,

 • Opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie

 • Sporządzanie sprawozdań z zakresu działu

Pokój nr 45 – tel. 52 330 12 62

 • Umieszczanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz prowadzenie dokumentacji dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej

 • Ustalanie odpłatności wobec rodziców biologicznych za pobyt w pieczy zastępczej,

 • Współpraca z placówkami opiekuńczo-wychowawczymi,

 • Mieszkania chronione,

 • Pomoc usamodzielnianym wychowankom opuszczającym pieczę zastępczą i inne placówki

 • Przyznawanie świadczeń dla zawodowych rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka

Pokój nr 46 – tel. 52 330 12 63

• kierowanie i umieszczanie w domach pomocy społecznej,

 • Ustalanie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w domu pomocy społecznej,

 • Ustalanie odpłatności z osobami zobowiązanymi do partycypowania w kosztach pobytu w domu pomocy społecznej

 • Koordynacja i realizacja prac społecznie użytecznych oraz współpraca w tym zakresie z Powiatowym Urzędem Pracy.