MOPS Bydgoszcz

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

 

 

 

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

(w sprawie wypłaty świadczenia z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy)

 

 • W jaki sposób złożyć wniosek ?

Wszystkie osoby, ubiegające się o przyznanie świadczenia, po uprzedniej rejestracji telefonicznej lub elektronicznej, mogą złożyć wniosek w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy, pod niżej wskazaną lokalizacją, od dnia 19 lipca 2022 roku zgodnie z REJONIZACJĄ (tj. adresem zakwaterowania obywatela Ukrainy):

Bydgoszcz, ul. Czerkaska 22 (dzielnica: Osiedle Leśne);
Bydgoszcz, ul. Porazińskiej 9 (dzielnica: Osiedle Fordon);
Bydgoszcz, ul. Ogrodowa 9 (dzielnica: Śródmieście);
Bydgoszcz, ul. Kapuściska 10 (dzielnica Wyżyny).

* Właściwy Dział Pomocy Środowiskowej, dla zrealizowania Państwa wniosku: TUTAJ

Do Państwa dyspozycji pozostaje:

– rejestracja w trybie on-line, pod wskazanym adresem: mopsbydgoszcz.pl ;

– rejestracja telefoniczna pod numerem: 516-005-693, przyjmuje zgłoszenia w godzinach: 7.30 – 13.30

informacja telefoniczna: 785-122-683, dostępna w godzinach: 7.30 – 13.30

– złożenie wniosku za pośrednictwem platformy e-PUAP: /MopsBydgoszcz/SkrytkaESP.

 

 • W jaki sposób wysłać wniosek poprzez platformę e-PUAP ?

 

Dedykowanego formularza nie znajdziecie Państwo na platformie E-PUAP. Wypełniony wniosek należy zeskanować i wysłać w formie korespondencji na adres: ESP ePUAP: /MopsBydgoszcz/SkrytkaESP. Dotychczasowe doświadczenie wskazuje, iż wnioski składane za pośrednictwem Platformy zawierają błędy merytoryczne, dlatego zachęcamy do osobistego stawiennictwa (po uprzedniej rejestracji on-line lub telefonicznej) w jednym z trzech punktów zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy, tj.: Bydgoszcz, ul. Czerkaska 22 (dzielnica: Osiedle Leśne, czynne od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 13.30), ul. Porazińskiej 9 (dzielnica: Osiedle Fordon, czynne od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 13.30), ul. Ogrodowa 9 (dzielnica: Śródmieście, czynne od poniedziałku do piątku, w godzinach, od 7.30 do 20:00).

 

 • Rodzina z Ukrainy zamieszkująca w Polsce, udzieliła schronienia swoim krewnym, opuszczającym terytorium Ukrainy (w związku z konfliktem zbrojnym) zapewniając im schronienie, w zajmowanym przez siebie mieszkaniu. Czy mogą ubiegać się o świadczenie 40 zł?

 

Tak, stosownie do postanowień art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1, może być przyznane na jego wniosek, świadczenie pieniężne z tego tytułu. Zatem, zgodnie z brzmieniem w/wym. regulacji, świadczenie pieniężne przysługuje każdemu podmiotowi, jeżeli tylko dany podmiot/osoba fizyczna złoży stosowny wniosek.

 

 • Czy obywatel Ukrainy może złożyć wniosek o przyznanie świadczenia z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi, prowadzonymi na terytorium Ukrainy?

 

Tak, świadczenie pieniężne przysługuje każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe (nie ma znaczenia posiadane obywatelstwo), jeżeli tylko dany podmiot/osoba fizyczna złoży stosowny wniosek. Istotne jest to aby dana osoba, zapewniająca zakwaterowanie i wyżywienie, posiadała prawo do dysponowania danym lokalem.

 

 • Jestem właścicielem lokalu na terenie miasta Bydgoszczy, który użyczyłem nieodpłatnie obywatelom Ukrainy. Sam zamieszkuję poza Bydgoszczą. Gdzie mam złożyć wniosek ? 

 

Dedykowany wniosek składamy w gminie, zgodnie z miejscem pobytu goszczących u nas obywateli Ukrainy, tj. jeśli przyjmujemy osoby do naszego lokalu na teranie miasta Bydgoszczy, sami zaś jako właściciele zamieszkujemy poza miastem Bydgoszcz, wówczas wniosek składamy w jednym z punktów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy.

 

 • Czy obywatele Ukrainy muszą mieć nadany numer PESEL bym mógł złożyć wniosek?

 

Tak, zgodnie z obecnie obowiązującym aktem prawnym, by móc złożyć wniosek o przyznanie świadczenia z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia, obywatel Ukrainy musi posiadać nadany numer Pesel. Powyższe jest konsekwencją nowelizacji specustawy z dnia 27 kwietnia, która wydłużyła o 60 dni okres, za który może być przyznane świadczenie pieniężne. Wprowadzona Rozporządzeniem z dnia 29 kwietnia korekta do karty osoby przyjętej do zakwaterowania aktualnie dopuszcza wyłącznie numer PESEL. Przypominamy, iż pomocą mogą być objęci obywatele Ukrainy, którzy od dnia 24 lutego 2022 roku przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa.

 

 • Czy wniosek może być dostarczony do Ośrodka przez inną osobę aniżeli Wnioskodawca ?

Tak, jeśli Wnioskodawca, np. z uwagi na obowiązki zawodowe lub stan zdrowia, nie ma możliwości dostarczenia wypełnionego formularza samodzielnie do punktu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, dopuszczamy aby wniosek został przedłożony w naszej siedzibie przez osobę upoważnioną do jego dostarczenia (najlepiej posiadać stosowne upoważnienie Wnioskodawcy do wykonania czynności). Pamiętać należy, iż ponad wymagany formularz (egzemplarz TUTAJ), Wnioskodawca musi także podpisać klauzulę informacyjną, którą znajdziecie Państwo TUTAJ.

 

 • Właściciel firmy wynajmuje lokal, zapewnił lokum i wyżywienie rodzinie z Ukrainy jednego z pracowników. Firma nie jest właścicielem lokalu, wynajmuje mieszkanie od innej osoby na podstawie umowy najmu. Czy W/w  może ubiegać się o przyznanie przedmiotowego świadczenia ?

Tak, każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, może być przyznane, na jego wniosek, świadczenie pieniężne z tego tytułu nie dłużej niż na okres 60 dni. Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

 

 • Czy powyższe świadczenie jest opodatkowane ?

Zgodnie z obowiązującą wykładnią, niezależnie od rodzaju podmiotu zapewniającego pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – osobę fizyczną czy prawną – świadczenia przekazywane z tego tytułu nie podlegają opodatkowaniu. Wniosek o neutralności podatkowej wypłacanych świadczeń wynika z przepisów: art. 52zi Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 38z Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Reasumując, świadczenie pieniężne, o których mowa w art. 13 Specustawy, zwalnia się od podatku dochodowego od osób fizycznych oraz prawnych.

 

 • Czy przedsiębiorca może ubiegać się o podwyższenie świadczenia ?

Tak. Zgodnie z treścią Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 marca 2022 roku wysokość świadczenia została ustalona w kwocie 40 zł za osobę dziennie. Kwota ta może być podwyższona przez Wojewodę, m.in. w przypadku gdy podmiotem zapewniającym zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy jest jednostka organizacyjna, osoba prawna albo przedsiębiorca.

 

 • Zmiany w przepisach prawa – zg. z zapisami Ustawy z dnia 8 czerwca 2022 roku o zmianie Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ( Dz.U. z 2022 r. poz. 1383):

art. 8 ust. 1 w okresie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszej Ustawy podmioty, które zapewniały zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL, mogą składać wnioski o świadczenie pieniężne, o którym mowa w art. 13 ust. 1 Ustawy zmienianej w art. 1, obejmujące okres przed dniem 30 kwietnia 2022 roku. Wnioski składa się na formularzu według wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi, obowiązującego przed dniem 30 kwietnia 2022 roku. Zatem do dnia 14 lipca 2022 roku, osoby które wcześniej (przed 29 kwietnia 2022 roku) zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy i nie mogły złożyć wniosku po 29 kwietnia 2022 roku z powodu zamiany przepisów (brak nr PESEL), mogą na uprzednim druku złożyć wniosek, ale tylko za dni do 29 kwietnia 2022 roku włącznie. We wniosku Beneficjenci wskazują nr paszportu lub dowodu osobistego;

 -art. 8 ust. 2 wniosek o świadczenie pieniężne, o którym mowa w art. 13 ust. 1 Ustawy zmienianej w art. 1, obejmujący okres, w którym zapewniano zakwaterowanie i wyżywienie obywatelowi Ukrainy do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, składa się w terminie do dnia 31 lipca 2022 roku, zatem wnioski obejmujące okres zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia przed 30 czerwca 2022 roku winny być złożone, zgodnie z art. 8 ust. 2 Ustawy zmienianej, do dnia 31 lipca 2022 roku-

-art. 8 ust. 3 wnioski złożone z uchybieniem terminów, o których mowa w ust. 1 i 2, pozostawia się bez rozpoznania.