MOPS Bydgoszcz

Nowy termin zakończenia projektu

W związku z zakończeniem w dniu 31 października 2020 r. projektu, pn. „Rodzina w Centrum 2” (RPKP.09.03.02-04-0065/17) realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych w ramach części RPO WKP 2014-2020 współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego, informujemy, że w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy przez okres 4 tygodni, tj. do 30 listopada 2020 r. w dalszym ciągu funkcjonują i dostępne są następujące usługi:

  • poradnictwo specjalistyczne: psychiatryczne, psychologiczne, pedagogiczne, prawne, terapia, superwizja dla rodzin zastępczych;
  • grupa wsparcia dla rodzin zastępczych i naturalnych z problemami opiekuńczo-wychowawczymi;

Pozdrawiamy
Zespół projektowy