MOPS Bydgoszcz

„Lepsze jutro” – informacja

W związku z zakończeniem 30.04.2020r. realizacji projektu „Lepsze jutro”
(RPKP.09.03.02-04-0070/17) realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych w ramach RPO WKP 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, informujemy, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy realizuje usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz usługi asystenckie o podobnej jakości i w podobnym zakresie w ramach środków innych niż pochodzących z UE, zgodnie z potrzebami osób niesamodzielnych.