MOPS Bydgoszcz

Zakończenie projektu partnerskiego pn. „Rodzina w centrum”

W związku z zakończeniem w dniu 30 czerwca 2018 roku projektu, pn. „Rodzina w Centrum” (RPKP.09.03.02-04-0008/16) realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych w ramach części RPO WKP 2014-2020 współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego, informujemy, że w MOPS w Bydgoszczy przez okres 4 tygodni, tj. do 30 lipca 2018 r. w dalszym ciągu funkcjonują i dostępne są następujące usługi:

  • konsultacje i poradnictwo specjalistyczne: psychologiczne, pedagogiczne, psychiatryczne, prawne, terapia, mediacje;
  • grupy wsparcia dla rodzin zastępczych i naturalnych z problemami opiekuńczo-wychowawczymi.