MOPS Bydgoszcz

Mija piąty rok współpracy z Młodzieżowym Domem Kultury nr 5 w WSPÓŁPRACA Z MDK NR 5

Mija piąty rok współpracy z Młodzieżowym Domem Kultury nr 5 w Bydgoszczy Fordonie ! Nasze dzieci znów będą uczestniczyć w zimowych półkoloniach!

Na przestrzeni ostatnich kilku lat współpraca MDK nr 5 z funkcjonującym na terenie dzielnicy Fordon Rejonowym Ośrodkiem Pomocy Społecznej „Fordon” wpisała się na stałe jako przykład dobrych praktyk wyrównywania szans edukacyjnych i wychowawczych, a także podnoszenie jakości życia części społeczności lokalnej jaką są klienci pomocy społecznej. Proponowane przez w/w placówkę szerokie spectrum zajęć dla dzieci i młodzieży (czyli grupy najsłabszych osób zależnych) pozwala w pełni realizować zasadę samopomocy, przezorności i solidarności społecznej. Ponadto zauważyliśmy dużą dbałość o tworzenie nowych inicjatyw prospołecznych wspierających integrację. W trakcie realizowania zadań zarówno z zakresu pomocy społecznej (po stronie ROPS) jak i kulturalno-oświatowych (MDK) udało nam się wypracować sprawdzone metody działania, które pozwalają na pełne uczestniczenie w życiu społecznym dzieciom i młodzieży z różnego rodzaju deficytami, co w efekcie prowadzi do wyrównywania szans rozwoju i spełnia funkcję profilaktyczną.

Ośrodek Pomocy Społecznej Fordon stara się w swoim założeniu pomagać w zabezpieczeniu podstawowych potrzeb rodzin dotkniętych różnego rodzaju problemami – finansowymi, wychowawczymi, zdrowotnymi- obserwując na co dzień wszystkich członków wspieranych rodzin, w tym dzieci. Ustawodawca słusznie założył, że pomoc winna opierać się zarówno o możliwości wynikające bezpośrednio z ustawy o pomocy społecznej, ale także przy rzetelnej współpracy z organizacjami i podmiotami znajdującymi się w środowisku lokalnym. Tylko taki sposób przynosi dalekosiężne, pożądane efekty. Dzięki dużemu zrozumieniu problematyki społecznej ze strony dyrekcji i kadry MDK nr 5 od założeń czysto teoretycznych udało się przejść do konkretnych działań.

Kadra ośrodka pomocy jest na bieżąco informowana o kolejnych krokach podejmowanych przez MDK. Mamy dostęp do kalendarza odbywających się tam imprez. Ma to na celu zwracanie szczególnej uwagi na potrzeby dzieci i młodzieży w środowiskach objętych pomocą oraz podsuwanie im różnego rodzaju możliwości rozwoju zarówno intelektualnego jak i sportowego czy kulturalnego. Wielokrotnie zdarza się, że jedyną przeszkodą w uczestniczeniu dzieci w zajęciach proponowanych przez MDK są względy finansowe, bądź wstyd czy brak umiejętności rodziców w korzystaniu z dobrodziejstw otwartych dla nich placówek. W tym miejscu należy zwrócić uwagę na bardzo dobrą, profesjonalną kadrę zarówno zarządzającą jak i prowadzącą zajęcia w MDK, która posiada umiejętności indywidualnego podejścia do każdego uczestnika oraz łagodzenia skutków ewentualnego wcześniejszego wykluczenia społecznego. Dla współpracy z tak specyficzną instytucją jak ROPS ma to niebagatelne znaczenie.

W ostatnim roku w ramach trwającej współpracy MDK nr 5 z ROPS Fordon udało się skierować działania podnoszące jakość życia do kilkudziesięciu dzieci. Była to głównie młodzież w wieku szkolnym i wczesnoszkolnym, która uczestniczyła w:
– półkoloniach letnich i zimowych, których koszt dla rodziców byłby przeszkodą nie do przejścia, a w ramach współpracy dzieci uczestniczyły w nich bezpłatnie; miały zapewnioną profesjonalna opiekę, wyżywienie (co dla takich rodzin nie pozostaje również bez znaczenia), zajęcia kulturalno-oświatowe na wysokim poziomie dające możliwości odkrywania własnych talentów i zainteresowań;
– zajęciach szermierki w ramach odkrywania nowych talentów i zrównoważonego rozwoju zarówno fizycznego jak i psychicznego;
– zajęciach teatralnych w ramach poszukiwania pozytywnych emocji, uczenia się prawidłowych relacji interpersonalnych; zajęcia otwarte z rodzicami – teatr „Bakcyl” – udana integracja rodziców ze środowiskiem i metodami pracy MDK; zajęcia otwarte w ramach „Dziecięcego Teatru Ruchu- Atelier”
– zajęciach plastycznych i muzycznych dla rozwoju twórczego myślenia;
– w ostatnim czasie młodzież mogła obserwować poczynania tancerzy MDK-u w kolejnym Festiwalu Tańca;
– na uwagę zasługuje nowa inicjatywa pod nazwą „Rodzinna akademia rękodzieła”, gdzie zajęcia skierowane są zarówno do rodziców jak i dzieci – warsztaty były okazją nie tylko do pokazania i rozwijania poczucia estetyki i tworzenia rzeczy ładnych, ale miały szeroki aspekt wychowawczy łącząc w działaniu rodziców i dzieci; rodziny pozostające w kręgu zainteresowania pomocy społecznej są często dysfunkcyjne i niewydolne wychowawczo, a tego typu zajęcia przyjmują funkcję naprawczą relacji interpersonalnych; w tym zakresie daje to kolejne możliwości wspólnego działania ROPS i MDK;
– dzieci i młodzież informowane były o odbywających się targach edukacyjnych, na których mogły przyjrzeć się szerokiej działalności MDK i wybrać coś dla siebie; przy zainteresowaniu ze strony dzieci możemy jako pracownicy socjalni podjąć rozmowy z MDK odnośnie uczestniczenia konkretnych osób w zajęciach, które przyniosą im wymierne korzyści w sferze szeroko pojętego rozwoju;

Duże zrozumienie i chęć działania MDK na rzecz środowiska lokalnego pozwala twierdzić, że dalsza współpraca może się tylko rozwijać dla dobra i na rzecz tych, dla których dom kultury powstał niezależnie od grupy społecznej z jakiej wywodzi się młodzież, ich statusu materialnego, czy pojawiających się z różnych powodów problemów wychowawczych. Dzisiejsza refleksja pojawiła się w związku z kolejnymi półkoloniami, tym razem zimowymi, w których będą uczestniczyli nasi najmłodsi podopieczni. Z perspektywy owocnej współpracy widać miejsce, które z każdym rokiem ma do zaoferowania nowe formy aktywności dla dzieci i młodzieży oraz pielęgnuje sprawdzone już zajęcia służące społeczności lokalnej.

Dziewczynka z papuga na ręku.Grupa dzieci wokół makiety Bydgoszczy Grupa dzieci przy stole, formuje ciasto Grupowy portret dzieci z strażakiem na tle pojazdu ratowniczego