MOPS Bydgoszcz

Rodzina w Centrum

Ostatni kwartał 2017 roku przyniósł, w projekcie „Rodzina w Centrum” jeszcze większą dawkę wiedzy, doświadczenia i zabaw.

W trakcie ostatnich trzech miesięcy 2017r. kontynuowano realizację form wsparcia tj., poradnictwo pedagogiczne, psychiatryczne, psychologiczne, prawne, terapię indywidualną/grupową oraz mediacje.

W październiku rodzice biologiczni i zastępczy mieli możliwość wzięcia udziału w trzech warsztatach wzmacniających kompetencje rodzicielskie. Zdobywali wiedzę dotyczącą sposobów rozwijania inteligencji emocjonalnej u dzieci, poznawali metody usprawniania dziecka o szczególnych potrzebach oraz pracowali nad budowaniem tożsamości dziecka przebywającego w pieczy zastępczej. Równolegle w trakcie trwania warsztatów, pod okiem animatora, dzieci rozwijały swoje zdolności manualne, pracowały nad motoryką małą i dużą oraz doskonaliły zręczność i refleks.

W miesiącu październiku zrealizowano ostatni, z pięciu zaplanowanych na 2017r., warsztat dla osób przebywających i opuszczających rodzinną pieczę zastępczą. Młodzi ludzie zdobywali wiedzę dotyczącą efektywnego gospodarowania budżetem domowym. Zostali wzbogaceni o informacje, jak można sobie radzić w trudnych sytuacjach finansowych.

W październiku zostały zorganizowane dwa spotkania dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14- dzieci. Na spotkania zaproszono osoby, które w rożny sposób działają na rzecz rodzin m.in.: pracowników socjalnych, pedagogów, wychowawców, policjantów, kuratorów, radnych, prawników, rodziny zastępcze. Każde spotkanie składało się z dwóch części: *teoretycznej, w postaci wykładu eksperckiego, na którym poruszano tematy związane m.in. z władzą rodzicielską, opieką prawną, procedurami tworzenia rodzin zastępczych, oraz *zajęć warsztatowych. Warsztaty odnosiły się do tematyki asertywności w wychowaniu dzieci, konstruktywnego rozwiązywania problemów i komunikacji bez przemocy a także metod rozładowywania napięć w relacjach rodzic-dziecko.

Zdj. Spotkanie edukacyjne

Listopad 2017r. był miesiącem najintensywniejszej pracy. Poza kontynuacją poradnictwa specjalistycznego, grup wsparcia, warsztatów wzmacniających kompetencje rodzicielskie, zajęć animacyjnych, spotkań promujących rodzinną pieczę zastępczą, rodziny zastępcze brały udział w kolejnym spotkaniu superwizyjnym. Udało się pozyskać i przeszkolić kolejne młode osoby do roli wolontariusza, które pomogą dzieciom w nadrabianiu zaległości szkolnych.
Zdj. Warsztaty dla wolontariuszy

Nową formą wsparcia zrealizowaną w listopadzie były warsztaty socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 14 lat przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej oraz z rodzin naturalnych, z problemami opiekuńczo-wychowawczymi. Zajęcia miały na celu nabycie umiejętności, które zapobiegają niedostosowaniu społecznemu. Młodzi ludzie dyskutowali o uzależnieniach behawioralnych m.in. od Internetu, telefonu komórkowego czy telewizji. Poznali również profilaktykę uzależnień oraz negatywne skutki uzależnienia od mass-mediów.

Warsztaty socjoterapeutyczne Grudzień 2017r. był miesiącem rozliczeń, sprawozdań i podsumowań. Zrealizowano ostatnie godziny mediacji, poradnictwa psychologicznego, psychiatrycznego i terapii, a także ostatnie dwa warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom projektu „Rodzina w Centrum” za ten wspólny rok ciężkiej pracy. Cieszymy się, że chętnie uczestniczycie Państwo w oferowanych przez nas formach wsparcia. Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w projekcie. Rekrutacja wciąż trwa !!!