MOPS Bydgoszcz

Nowe zasady wydawania kart parkingowych

Od dnia 1 lipca 2014 roku organem wydającym kartę parkingową staje się przewodniczący powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności właściwym ze względu na miejsce stałego pobytu osoby niepełnosprawnej w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych.

Uwaga! Zmiana daty ważności starych kart!

Karty parkingowe wydane na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują ważność do dnia określonego jako data ważności karty, nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2015 r.

Z dniem 1 lipca br. osoby posiadające lekki stopień niepełnosprawności nie kwalifikują się do karty parkingowej.

Wszystkie osoby posiadające orzeczenie o umiarkowanym i znacznym* stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem do karty parkingowej wydane przed 1 lipca br. chcąc się ubiegać o wydanie nowej karty parkingowej, muszą ponownie złożyć dokumenty w celu wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

* Wyjątek dotyczy osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym, które posiadają orzeczenia wydane przed 1 lipca 2014 r. wraz z symbolem przyczyny niepełnosprawności 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna). Osoby posiadające tego rodzaju orzeczenia uzyskają kartę parkingową bez konieczności ponownego orzekania się – na podstawie dotychczasowego orzeczenia, jeżeli zawiera ono wskazanie do karty parkingowej.

 

 Szczegółowe informacje na temat nowych zasad wydawania kart parkingowych (kliknij tutaj).

Formularz wniosku o wydanie karty parkingowej znajdą Państwo w zakładce „Wnioski”.